An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۲۵ اکتبر ۲۰۲۲

ما از اخباری که از روسیه رسیده و حاکی از آن است که بازداشت به ناحق بریتنی گراینر تحت شرایطی تحمل‌ناپذیر پس از روند قضایی ساختگی امروز ادامه خواهد داشت، با خبر هستیم. رئیس‌جمهوری بایدن صراحتاً گفته است که بریتنی باید بی‌درنگ آزاد شود. دولت بایدن-هریس در هفته‌های اخیر به تعامل با روسیه از طریق همه کانال‌های ممکن ادامه داده و از هیچ تلاشی برای بازگرداندن بریتنی به خانه و پشتیبانی از دیگر آمریکایی‌های بازداشت شده در روسیه، از جمله پال ویلن، که او نیز به ناحق زندانی است، فروگذار نکرده است. رئیس‌جمهوری ‌آمریکا نشان داده که مایل است برای بازگرداندن آمریکایی‌ها به خانه، کاری که دولت او با موفقیت در کشورهای سراسر جهان انجام داده است، تلاشی مضاعف انجام دهد، و تصمیم‌های دشوار بگیرد. تماس مداوم این دولت با نمایندگان خانواده‌ها ادامه خواهد داشت و ما همچنان شجاعت آنها در مواجهه با این شرایط غیرقابل تصور را تحسین می‌کنیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/10/25/statement-from-national-security-advisor-jake-sullivan-on-the-continued-wrongful-detention-of-brittney-griner/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future