An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید

۲۷ ژانویه ۲۰۲۳

وزارت دادگستری ایالات متحده امروز یک فرد متهم به طراحی یک توطئه ناموفق برای ترور یک شهروند آمریکایی در خاک ایالات متحده را که علیه رژیم ایران صحبت کرده است، به دادگاهی در نیویورک می‌آورد. علیه این متهم که گفته می‌شود هدایت این توطئه را از ایران انجام داده است، فرد دیگری که مظنون به تلاش برای اجرای ترور است و اواخر سال گذشته در نیویورک دستگیر شد، و همچنین فرد سومی که در خارج از کشور دستگیر شد و ممکن است به ایالات متحده مسترد شود، اعلام جرم شده است.

اقدام امروز مجریان قانون تازه‌ترین مورد از فعالیت ایالات متحده در مختل کردن توطئه علیه این قربانی و دیگر آمریکایی‌ها است. این در راستای الگوی نگران‌کننده تلاش‌های حکومت ایران برای کشتن، شکنجه، و ارعاب به منظور خاموش کردن صدای فعالان به دلیل حرف زدن درباره حقوق اساسی و آزادی‌های ایرانیان در سراسر جهان است.

اعلان امروز دادستان کل باید به منزله هشداری در مورد گستره بلند دسترسی دولت ایالات متحده در دفاع از آمریکایی‌ها در همه جا باشد. این، عزم استوار ما را در تحمیل پیامدها، مطابق با قوانین‌مان، بر کسانی که در توطئه علیه شهروندان و منافع ما نقش داشته باشند، نشان می‌دهد. ما از زمان آغاز به کار این دولت روشن کرده‌ایم که با دستگاه سرکوب و تروریسم فراملی حکومت ایران باید از طریق افشاگری، دستگیری، تحریم، و دیگر ابزارهای پاسخگویی مقابله کرد. اشتباه نکنید: ایالات متحده اجازه نخواهد داد حکومت ایران یا دیگر رژیم‌های مستبد با صادر کردن تهدید و ارعاب، مخالفان مسالمت‌جو و کسانی را که به طور قانونی در کشور ما زندگی می‌کنند، در این جا سرکوب کنند. و ما، همانند اقدام امروز، افرادی را که در این‌گونه فعالیت‌ها دست داشته باشند مطابق قانون پاسخگو خواهیم کرد.

ما از وزارت دادگستری و اداره تحقیقات فدرال (اف بی‌آی) به دلیل تعهد تزلزل‌ناپذیرشان برای حفظ امنیت آمریکایی‌ها قدردانی می‌کنیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/01/27/statement-by-national-security-advisor-jake-sullivan-following-arrest-in-alleged-assassination-plot-targeting-critic-of-the-iranian-regime)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future