An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۱۶ نوامبر ۲۰۲۲

ما حمله روز ۱۵ نوامبر به یک نفتکش تجاری به نام «اِم‌وی پاسیفیک زیرکُن» را که در آب‌های بین‌المللی در سواحل عمان در حال عبور بود، به شدیدترین لحن ممکن محکوم می‌کنیم. ما پس از بررسی اطلاعات موجود مطمئن هستیم که ایران این حمله را احتمالاً با استفاده از یک پهپاد انجام داده است. این قابلیت کشنده‌ای است که ایران از آن به طور فزاینده، به صورت مستقیم و یا از طریق نیروهای نیابتی خود در سراسر خاورمیانه، استفاده می‌کند و نیز برای استفاده در اوکراین به روسیه می‌فرستد. برای این حمله، که تازه‌ترین نمونه از این گونه اقدامات و فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده گسترده‌تر است، هیچ توجیهی وجود ندارد. این اقدام آزادی ناوبری از طریق این آبراه مهم، کشتیرانی و بازرگانی بین‌المللی، و جان افرادی را که در کشتی‌های درگیر این اقدامات هستند، تهدید می‌کند. همان‌گونه که پرزیدنت بایدن در جریان سفر خود به منطقه خاورمیانه تاکید کرد، ایالات متحده متعهد است از جریان آزاد تجارت از طریق آبراه‌های حیاتی پشتیبانی کند. نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا اولین نیرویی بود که واکنش نشان داد و ما از هماهنگی چندجانبه به رهبری بریتانیا قدردانی می‌کنیم. ما با شرکا و هم‌پیمانان‌مان، از جمله به عنوان بخشی از ساختار بین‌المللی امنیت دریایی، برای پاسخگو کردن ایران و واکنش از طریق ابزارهای مناسب، تلاش خواهیم کرد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/11/16/statement-by-national-security-advisor-jake-sullivan-on-the-maritime-attack-against-the-mv-pacific/ 

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future