An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۲۳ اوت ۲۰۲۲

من به نمایندگی از جانب تمام آمریکایی‌ها روز استقلال اوکراین را به مردم آن کشور شادباش می‌گویم. اوکراینی‌ها در شش ماه گذشته با دلاوری و فداکاری خارق‌العاده‌شان برای آزادی، الهام بخش جهان بوده‌اند. آنها نیرومند و با عزمی راسخ در برابر تهاجم گسترده روسیه به اوکراین ایستاده‌اند. و امروز، نه تنها جشنی برای گرامیداشت گذشته است، بلکه گواه قاطعی است که نشان می‌دهد اوکراین سربلند یک کشور مستقل و دارای حاکمیت ملی مانده است و خواهد ماند.

ایالات متحده آمریکا نسبت به پشتیبانی از مردم اوکراین، در حالی که آنها به جنگ برای دفاع از حاکمیت ملی‌شان ادامه می‌دهند، متعهد است. من به عنوان بخشی از این تعهد، با افتخار بزرگترین کمک امنیتی‌مان تا به امروز را اعلام می‌کنم: قریب به ۲.۹۸ میلیارد دلار اسلحه و مهمات که از طریق طرح کمک امنیتی اوکراین ارائه می‌شود. این اجازه می‌دهد که اوکراین سامانه‌های پدافند هوایی، سامانه‌ها و مهمات توپخانه‌ای، سامانه‌های ضد هواپیماهای بدون سرنشین، و رادار تهیه کند و به این ترتیب اطمینان یابد که می‌تواند در بلندمدت به دفاع از خود ادامه دهد.

من می‌دانم که این روز استقلال برای بسیاری از اوکراینی‌ها روزی تلخ و شیرین است؛ چرا که هزاران نفر کشته یا زخمی شده‌اند، میلیون‌ها نفر از خانه‌هایشان آواره شده‌اند، و بسیاری دیگر قربانی جنایت‌ها و حملات روسیه شده‌اند. اما شش ماه حملات بی‌امان تنها سبب شده است که غرور اوکراینی‌ها نسبت به خودشان، به کشورشان، و به سی و یک سال استقلال‌شان تقویت شود. ما امروز، و هر روز، در کنار مردم اوکراین ایستاده‌ایم تا اعلام کنیم آن تاریکی که خودکامگی را به پیش می‌برد، توان رویارویی با آتش آزادی که جان‌های آزادگان سراسر جهان را برافروخته است، ندارد. ایالات متحده، از جمله آمریکایی‌‌‌های اوکراینی‌تبار سربلند، مشتاقانه چشم به راه آن هستند که برای اوکراین، به عنوان یک کشور دموکراتیک، مستقل، برخوردار از حاکمیت ملی، و مرفه، طی دهه‌های آینده جشن بگیرند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/24/statement-from-president-biden-on-ukraine-independence-day /

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future