An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۱ آوریل ۲۰۲۲

من و جیل در آغاز ماه مبارک رمضان برای جوامع مسلمان، این‌جا در ایالات متحده و در سراسر جهان، بهترین‌ها را آرزو داریم.

برای بسیاری در سراسر جهان، از جمله برای هموطنان آمریکایی در سراسر کشور، این ماه مقدس زمانی برای اندیشیدن و رشد معنوی است. جوامع محلی گرد هم می‌آیند تا بخشش و استقامت را تمرین کنند، به افراد نیازمند مهربانی و بخشایشگری معنوی را نشان دهند، و برکات فراوان زندگی را در کنار عزیزان‌شان جشن بگیرند.

امسال کار ساده‌ای مانند افطار کردن یادآور اندوهناک شادی‌هایی مانند تندرستی، خانواده، و اجتماع است. و ما همچنان یاد همه خانواده‌هایی را که سوگوار از دست دادن عزیزی هستند و سر میز یک صندلی خالی را رو‌به‌روی خود می‌بینند، در دل‌‌هایمان گرامی می‌داریم.

در حالی که ما به روند بازسازی پساهمه‌گیری ادامه می‌دهیم، باید به همه تلاش‌های‌‌مان برای ایستادن در کنار همه کسانی که در سراسر جهان رنج می‌برند و آسیب‌پذیر هستند، همان‌ها که با آزار و اذیت یا دشواری رو‌به‌رو هستند، ادامه دهیم. همان‌گونه که قرآن می‌آموزد: «هر کسی حتی به اندازه ذره‌ای کار نیک کند، نتایج آن را خواهد دید.»

ما هر روز روایت‌های دلخراشی را از جان‌های از دست رفته و تصاویر خانواده‌ها و کودکانی می‌بینیم که برای زنده ماندن تقلا می‌کنند. این فاجعه‌ها یادآور انسانیت مشترک‌مان – و آموزه مشترک همه ادیان بزرگ، از جمله اسلام – هستند که به ما یادآوری می‌کنند باید همیشه با دیگران همان‌گونه رفتار کنیم که می‌خواهیم با ما رفتار شود. در این ماه مبارک، در حالی که مسلمانان در همه جا رحمت عظیم خداوند را ارج می‌نهند، اجازه دهید ما نیز تعهد مشترک‌‌مان را برای ابراز مهربانی، رحمت، و درک نسبت به یکدیگر تجدید کنیم. بیایید این حقیقت ساده، و در عین حال ژرف، را که می‌گوید همه مردم از لحاظ کرامت و حقوق برابر هستند، ‌ارج بنهیم. از همین رو است که ایالات متحده به پشتیبانی از حقوق بشر در همه جا – از جمله برای اویغورها در چین، روهینگیا در برمه، و دیگر جوامع مسلمان در سراسر جهان – ادامه خواهد داد.

از خانواده بایدن تا خانواده شما و از خانه ملت تا خانه‌های خود شما، من و جیل برای شما و عزیزان‌تان ماه پربرکت و پرسعادتی را آرزومندیم. رمضان کریم!


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/04/01/statement-by-president-biden-marking-the-occasion-of-ramadan/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future