An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۲۰ مارس ۲۰۲۲

من و جیل برای همه کسانی که امروز نوروز را در ایالات متحده و سراسر جهان – از جمله در ایران و در سراسر خاورمیانه، در آسیای مرکزی و جنوبی، در منطقه قفقاز، و در اروپا – جشن می‌گیرند بهترین‌ها را آرزو می‌کنیم.

نوروز خانواده و دوستان را دور میز گرد هم می‌آورد تا برای عزیزان شکرگزاری کنیم، نعمت‌هایمان را برشماریم، غذا و هدایا را با هم به اشتراک بگذاریم، درباره سالی که گذشت بیاندیشیم، و از فرا رسیدن بهار و فرصت‌های فصل نو استقبال کنیم. آن روح آغازهای تازه و شادی نوروز در سفره هفت سین خودمان در کاخ سفید منعکس شده است و نشان‌‌دهنده امیدهای ما برای سال نو است. این به رسمیت شناختن و تجلیل از فرهنگ‌ها و دوستی‌های پرشور بسیاری از جوامع مهاجر ما در آمریکا است که هر روز کمک‌های فوق‌العاده‌ای انجام می‌دهند و ساختار ملت ما را تقویت می‌کنند. به همه کسانی که نوروز را جشن می‌گیرند، عید شما مبارک – برای شما نوروزی شاد آرزو می‌کنیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/20/statement-by-president-joe-biden-and-first-lady-jill-biden-marking-nowruz/ 

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future