An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد
دفتر مطبوعات و دیپلماسی عمومی
۱۰ دسامبر ۲۰۲۲

النور روزولت در سال ۱۹۴۶، هنگامی که ریاست کمیسیون سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد را بر عهده داشت، از اهمیت ایجاد یک استاندارد رفتاری برای کشورها در عرصه جهانی آگاه بود. او وقت خود را صرف مبارزه برای تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر کرد. نگرانی روزولت این بود که فقدان استاندارد جهانی حقوق بشر در آن زمان، به گفته او، «یکی از بزرگترین علل اصطکاک میان کشورها» باشد.

جهان از سال ۱۹۴۸ تاکنون به مکان بهتری برای کرامت و حقوق بشر تبدیل شده است و اغلب کشورها مفاهیم اساسی آن را پذیرفته‌اند. اما شوربختانه همچنان موارد بسیاری زیادی را می‌بینیم که در آن حقوق بشر مورد نقض، سوءاستفاده، یا تهدید حکومت‌ها و عوامل غیرحکومتی قرار می‌گیرد.

هویت‌های فرهنگی، مذهبی، و قومی به گونه‌ای خشونت‌آمیز و سازمان‌یافته سرکوب می‌شوند. ما در سراسر جمهوری خلق چین، شاهد نقض گسترده حقوق کسانی هستیم که از آزادی‌های اساسی‌شان استفاده می‌کنند. افزون بر این، ما شاهد نقض مداوم حقوق مدنی و سیاسی اویغورها، تبتی‌ها، و دیگر اقلیت‌های قومی و سرکوب میراث مذهبی، فرهنگی، و زبانی متمایز آنها هستیم. ما همچنین سرکوب و کشتار مداوم روهینگیا و اعضای دیگر گروه‌های قومی و مذهبی برمه توسط ارتش آن کشور را در بحبوحه تشدید خشونت‌های سراسری رژیم شاهد هستیم. اعضای نیروهای متجاوز روسیه در اوکراین نیز غیرنظامیان را هدف تجاوز جنسی، شکنجه، و قتل قرار داده‌اند. و در کره شمالی، ما کماکان سرکوب آزادی‌های اساسی بسیاری از مردم توسط حکومت را مشاهده می‌کنیم.

خشونت مبتنی بر جنسیت در سطح جهان، هم به صورت آفلاین و هم آنلاین، ادامه دارد که از جمله می‌توان به موارد شدید اذیت و آزار در مکان‌هایی مانند ایران اشاره کرد. نیروهای امنیتی رژیم در ایران به سرکوب وحشیانه معترضان مسالمت‌جو که پس از مرگ مهسا امینی تحت بازداشت پلیس خواستار احترام به حقوق بشر بوده‌اند، ادامه می‌دهند. در افغانستان نیز جنایات بدون هرگونه مکافات انجام می‌شوند و رژیم سرکوبگر و بی‌رحم طالبان در سرکوب حقوق زنان و دختران حد و مرزی نمی‌شناسد.

بیشتر این موارد اذیت و آزار توسط حکومت‌هایی که عضو سازمان ملل متحد هستند، انجام شده است؛ کشورهایی که به مهم‌ترین تعهد حاکمیتی‌شان – یعنی تضمین محافظت و ارتقای حقوق جهانی انسان – خیانت کرده‌اند.

درست همانند اقدام ۷۵ سال النور پیش روزولت، ایالات متحده با محکوم کردن حکومت‌هایی که حقوق شهروندان‌شان را نقض می‌کنند، با پیوستن دوباره به شورای حقوق بشر سازمان ملل، و با پیوند دادن باور نیرومندمان به دموکراسی با پشتیبانی ملموس از آن در سراسر جهان، همچنان به رهبری خود در محافظت از حقوق بشر در سراسر جهان ادامه خواهد داد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://usun.usmission.gov/statement-by-ambassador-linda-thomas-greenfield-on-international-human-rights-day-2/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future