An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۲۵ ژانویه ۲۰۲۳

نمایندگان فرانسه، آلمان، بریتانیا، و ایالات متحده روز ۲۴ ژانویه در ژنو با گیر پدرسن، نماینده ویژه سازمان ملل متحد، در مورد بحران سوریه گفت‌و‌گو کردند.

آغاز متن:

ما بار دیگر پشتیبانی قاطع خود را از تلاش‌های گیر پدرسن، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد، به منظور دستیابی به یک راه‌حل سیاسی برای مناقشه سوریه مطابق با قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد، تأیید می‌کنیم. ما تعهد قاطع‌مان را از به اجرا درآمدن همه جنبه‌های قطعنامه ۲۲۵۴ – از جمله برقراری آتش‌بس در سراسر کشور، آزادی همه افرادی که مستبدانه بازداشت شده‌اند، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، و نیاز به ایجاد شرایط لازم برای بازگشت ایمن، آبرومندانه، و داوطلبانه پناهجویان و آوارگان داخلی، مطابق با استانداردهای سازمان ملل متحد – ابراز کردیم. قطعنامه ۲۲۵۴ همچنان تنها راه حل پایدار برای مناقشه است، و ما مشتاقانه چشم‌به‌راه همکاری با شرکای منطقه‌ای و اپوزیسیون هستیم تا مطابق این چارچوب – از جمله در فرآیند گام به گام متقابل – از طریق فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به طور کامل همکاری کنیم تا مطمئن شویم که یک راه حل سیاسی پایدار در دسترس قرار دارد.

پایان متن


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/joint-statement-on-syria-3/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future