An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۳۱ اوت ۲۰۲۲

نمایندگان اتحادیه عرب، مصر، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، عراق، اردن، نروژ، قطر، عربستان سعودی، ترکیه، بریتانیا، و ایالات متحده در روزهای ۳۰ تا ۳۱ اوت در سطح نمایندگان‌شان برای بحث و گفت‌و‌گو درباره بحران سوریه در ژنو دیدار کردند.

آغاز متن:

ما بر تعهدمان به دستیابی به راه حل سیاسی برای بحران سوریه مطابق با قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد، از جمله پشتیبانی مستمر از اجرا و حفظ آتش‌بس فوری در سراسر کشور، کمیته قانون اساسی، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، پایان دادن به بازداشت‌های خودسرانه، و آزادی همه کسانی که به ناحق بازداشت شده‌اند، تاکید کردیم. ما بار دیگر بر ضرورت ایجاد شرایط امن برای بازگشت ایمن، آبرومندانه، و داوطلبانه پناهندگان و آوارگان داخلی، مطابق با استانداردهای «کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان» و پشتیبانی از ارائه کمک‌های کافی و پایدار به آوارگان و کشورها و جوامع میزبان‌شان، تا زمانی که چنین شرایطی فراهم شود، تأکید کردیم. ما با نگرانی تهدید مستمر داعش را یادآور شدیم و بار دیگر بر تعهدمان به ماموریت ائتلاف جهانی علیه داعش و مبارزه با تروریسم، در همه اشکال و مظاهر آن، تاکید کردیم.

ما از همه طرف‌ها، به‌ویژه جناح منتخب دولت، خواستیم که جلسات کمیته قانون اساسی به رهبری سوریه و متعلق به سوریه را تحت نظارت سازمان ملل متحد در ژنو از سر بگیرند و یک راه‌حل سیاسی فراگیر را که از تمامیت ارضی، وحدت، و حاکمیت ملی سوریه و حقوق و کرامت همه سوری‌ها پاسداری خواهد کرد، پیش ببرند. ما بار دیگر تاکید کردیم که هیچ‌گونه راه حل نظامی برای بحران سوریه وجود ندارد. ما همچنین پشتیبانی مداوم خود را از گیر پدرسن، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد، و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر او برای پیشبرد روند سیاسی تسهیل‌شده توسط سازمان ملل متحد مطابق با قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت، مورد تاکید قرار دادیم.

ما عمیقا نگران وضعیت وخیم انسانی در سوریه و رنج مداوم سوری‌ها هستیم. ما بر اهمیت تداوم ارائه امداد‌های بشردوستانه بهبود‌ی اولیه و نجات‌بخش در سراسر سوریه از همه روش‌ها، از جمله گسترش ساز‌و‌کار کمک‌های فرامرزی قطعنامه ۲۶۴۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد – که از لحاظ دامنه و مقیاس هیچ جایگزینی ندارد – تأکید کردیم. افزون بر این، ما بر ضرورت تداوم فشار برای پاسخگویی در مورد تمام جنایات و جرایم بین‌المللی انجام شده در سوریه، از جمله استفاده از ‌جنگ‌افزار‌‌های شیمیایی، و همچنین فشار برای رسیدگی کامل به ناپدیدشدگان تاکید کردیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/joint-statement-on-syria-2/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future