An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۲۶ فوریه  ۲۰۲۲

ما رهبران کمیسیون اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، کانادا و آمریکا جنگ انتخابی پوتین و حملات به ملت مستقل و مردم اوکراین را محکوم می کنیم. ما در تلاش‌های جسورانه خود برای مقاومت در برابر تهاجم روسیه در کنار دولت اوکراین و مردم اوکراین ایستاده‌ایم. جنگ روسیه نشان دهنده یورش به قوانین و هنجارهای اساسی بین المللی است که از زمان جنگ جهانی دوم حاکم بوده است که ما متعهد به دفاع از آن هستیم. ما روسیه را مسؤول این حملات می‌دانیم و به اجماع اطمینان داریم که این جنگ یک شکست استراتژیک برای پوتین است.

طی هفته گذشته در کنار تلاش‌های دیپلماتیک و کار جمعی خود برای دفاع از مرزهای خودمان و کمک به دولت و مردم اوکراین در مبارزه در کنار آنها، ما و همچنین دیگر همکاران و شرکایمان در سراسر جهان اقدامات شدیدی را بر نهادهای کلیدی روسیه و بانک‌ها و طراحان این جنگ از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعمال کردیم.

در حالی که نیروهای روسیه حمله خود را به کی‌یف و دیگر شهرهای اوکراین انجام میدهد، ما عزم خود را برای ادامه تحمیل هزینه‌های این حمله به روسیه جزم می‌کنیم به نحوی که روسیه را بیشتر از سیستم مالی بین المللی و اقتصادی منزوی کند. ما این اقدامات را ظرف روزهای آینده اجرا خواهیم کرد.

به طور خاص، ما متعهد به انجام اقدامات زیر خواهیم بود:

نخست اینکه ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که تعداد مشخصی از بانک‌های روسیه از سیستم پیام رسانی سوئیفت حذف شده است. این امر اطمینان حاصل خواهد کرد که ارتباط این بانک ها از سیستم مالی بین المللی قطع شده و به توانایی آنها در فعالیت در سطح جهانی آسیب برسد.

دوم اینکه ما متعهد خواهیم شد که اقدامات تحمیلی محدودکننده ای بر روسیه اعمال می کنیم که مانع از آن خواهد شد که روسیه بتواند ذخایر بین المللی بانک مرکزی‌اش را به روش‌هایی بکار گیرد که تاثیر تحریم‌های ما را تضعیف کند.

سوم، ما متعهد خواهیم شد که علیه افراد و نهادهایی که جنگ در اوکراین و فعالیت‌های مخرب دولت روسیه را تسهیل می کنند، اقداماتی اعمال کنیم. به طور خاص، ما متعهد خواهیم شد که اعطای شهروندی—یا به اصطلاح گذرنامه طلایی—که اجازه می دهد روس‌های ثروتمند مرتبط با دولت روسیه شهروند کشورهای ما شوند و به سیستم‌های مالی ما دسترسی پیدا کنند، را محدود خواهیم کرد.

چهارم، طی هفته آینده، ما متعهد به راه اندازی یک کارگروه فراآتلانتیک خواهیم شد که اجرای موثر تحریم‌های مالی را با شناسایی و بلوکه کرد دارایی‌های افراد و شرکت‌های تحریم شده که در حوزه‌های قضایی ما وجود دارد تضمین خواهد کرد. به عنوان بخشی از این تلاش ما متعهد خواهیم شد که تحریم و دیگر اقدامات مالی و اجرایی در مورد بلوکه کردن دارایی‌های دیگر مقامات و خواص نزدیک به دولت روسیه، و همچنین خانواده‌های آنها، و تسهیل‌کننده‌گان آنها در حوزه‌های قضایی خودمان را شناسایی و اعمال کنیم. ما همچنین با دولت‌های دیگر تعامل خواهیم کرد و برای تشخیص و برهم زدن فعالیت‌های دستیابی شرورانه این افراد به دارایی‌هایشان در حوزه‌های قضایی سراسر جهان اقدام خواهیم کرد و امکان پنهان کردن دارایی‌هیشان در حوزه‌های قضایی سراسر جهان را از آنها خواهیم گرفت.

در نهایت در برابر انتشار اخبار ساختگی و دیگر اشکال جنگ ترکیبی گام برخواهیم داشت و هماهنگی خواهیم کرد.

ما در این روزهای سیاه کنار مردم اوکراین می‌ایستیم. حتی فراتر از اقداماتی که امروز اعلام کرده‌ایم، آماده‌ایم اقدامات بیشتری برای مسوولیت پذیری روسیه در قبال حمله‌اش به اوکراین انجام دهیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: (www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/26/joint-statement-on-further-restrictive-economic-measures/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future