An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۱۱ مارس ۲۰۲۱

بیانیه زیر توسط دولت‌های فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، و ایالات متحده آمریکا منتشر شده است.

آغاز متن: 

ما دولت‌های فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، و ایالات متحده آمریکا اقدامات تهاجمی مداوم حوثی‌ها به شهر مأرب یمن و تشدید عمده حملاتی که حوثی‌ها علیه عربستان سعودی انجام می‌دهند و مسئولیت آنها را بر عهده می‌گیرند، را محکوم می‌کنیم. حملات مصرانه آنها به مأرب یک بحران وخیم انسانی را بدتر می‌کند.

تلاش‌های تجدیدیافته دیپلماتیک ما برای پایان دادن به جنگ یمن در حمایت از فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و با پشتیبانی عربستان سعودی، عمان، و جامعه بین‌المللی بهترین امید برای پایان دادن به این جنگ است. ما از حوثی‌ها می‌خواهیم که از این فرصت برای صلح استفاده کنند و به تنش افزایش‌یافته کنونی پایان دهند.

ما بار دیگر بر تعهد قاطع‌مان نسبت به امنیت و یکپارچگی سرزمین سعودی و بازگرداندن ثبات و آرامش در امتداد مرزهای سعودی و یمن تأکید می‌کنیم. ما همچنین بر پشتیبانی نیرومندانه‌مان از یک راه حل سریع برای مناقشه یمن – راه حلی که ثبات مورد نیاز را به منطقه خواهد آورد و بی‌درنگ به نفع مردم یمن خواهد بود – تأکید می‌کنیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/joint-statement-of-the-governments-of-france-germany-italy-the-united-kingdom-and-the-united-states-of-america-on-houthi-attacks/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future