An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید 
۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳ 

اعلامیه نیویورک: تاب‌آوری سی۵+۱ از طریق مشارکت امنیتی، اقتصادی، و انرژی  

ما – رؤسای جمهوری ایالات متحده، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، جمهوری تاجیکستان، ترکمنستان، و جمهوری ازبکستان، این هفته به مناسبت نخستین اجلاس رؤسای جمهوری سی۵+۱ که در جریان هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سیتی برگزار شد، با یکدیگر دیدار کردیم و نسبت به اصول زیر برای تعامل بیشتر متعهد شدیم.   

تاب‌آوری از طریق مشارکت  

مشارکت ما که با تعهدی تزلزل‌ناپذیر برای پشتیبانی از اصول منشور ملل متحد یکپارچه شده است، بر احترام به استقلال، حاکمیت ملی، و تمامیت ارضی همه کشورها مبتنی است. ما پیشرفت قابل توجهی را که از نخستین نشست وزیران سی۵+۱ در سال ۲۰۱۵ تاکنون در رابطه با اهداف مشترک حاصل شده است، می‌ستاییم. تأسیس دبیرخانه سی۵+۱ در سال ۲۰۲۲ و کار گروه‌های اقتصاد، انرژی، و محیط زیست، و امنیت، تعامل ما را تعمیق بخشیده است. ما به افزایش مشارکت‌مان از طریق بستر سی۵+۱ متعهد هستیم.   

ما با تعهد نسبت به پیگیری صلح و رفاه، دیدگاهی مشترک را برای همکاری پایدار با هدف رسیدگی به چالش‌های پیچیده و تهدیدهای نوظهور منطقه دنبال می‌کنیم. ما همراه با هم، از هدف سی۵+۱ برای یافتن راه‌حل‌های منطقه‌ای برای چالش‌های جهانی استقبال می‌کنیم. ما به اتفاق هم بر تعهدمان نسبت به فعالیت‌هایی در آسیای مرکزی که سبب افزایش امنیت می‌شود، تاب‌آوری اقتصادی را بهبود می‌بخشد، از توسعه پایدار پشتیبانی می‌کند، با تغییرات اقلیمی مبارزه می‌کند، و صلح را ترویج می‌کند، تأکید می‌کنیم.  

دستیابی به دیدگاه مشترک ما نیازمند مشارکت پایداری است که در احترام متقابل و پاسخگو بودن به مردم‌مان ریشه دارد. اجرای این دستور کار بلندپروازانه نشان دهنده فصل آینده همکاری میان ایالات متحده و کشورهای آسیای مرکزی است و بر اهمیت ساز و کار سی۵+۱ تأکید می‌کند.   

همکاری امنیتی گسترش یافته  

ما بار دیگر بر تعهدمان به تقویت همکاری امنیتی به عنوان یک سنگ بنای ضروری برای رسیدگی به چالش‌های مشترک امنیتی منطقه‌ای و محافظت از حاکمیت و استقلال کشورهای آسیای مرکزی تأکید می‌کنیم. با اذعان به این که وضعیت در افغانستان همچنان عامل مهمی در امنیت و ثبات آسیای مرکزی است، کماکان به همکاری در زمینه مسائل دفاعی، اجرای قانون، و مبارزه با تروریسم متعهد هستیم. ما بر تمایل‌مان برای تعمیق همکاری، از جمله از طریق گسترش هم‌رسانی اطلاعات، مشارکت در زمینه امنیت مرزی و مهاجرت ایمن، پشتیبانی از بازگرداندن شهروندان شمال شرقی سوریه به آن کشور، و به اشتراک گذاری بهترین عملکردها در زمینه مقابله با تروریسم و جلوگیری از افراطی شدن منتهی به خشونت تأکید می‌کنیم. این تلاش‌های بلندمدت نیازمند ظرفیت‌های بیشتر است و رهبران آسیای مرکزی از تعهد ایالات متحده به اولویت دادن به ابزارهای کمک امنیتی و منابع دیگر برای حفظ و تقویت مشارکت‌های امنیتی ایالات متحده و آسیای مرکزی استقبال می‌کنند. اعضای سی۵+۱ به منافع گفتگوهای تقویت شده درباره این موضوعات، از جمله در سطح وزیران، اذعان دارند. سرانجام این که همه کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی باید به پشتیبانی از یک افغانستان خودمتکی و برخوردار از حاکمیت ملی که عاری از تروریسم است، به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادیناز جمله برای زنان و دختراناحترام می‌گذارد، با خود و همسایگانش در صلح است، و دولتی فراگیر را که نماینده همه گروه‌های قومی، مذهبی، و سیاسی باشد تشکیل می‌دهد، ادامه دهند.   

ما همچنین بر پشتیبانی خود از شناسایی آسیای مرکزی به عنوان منطقه صلح، اعتماد، و همکاری که اهداف و اصول منشور ملل متحد را ترویج می‌کند، تأکید می‌کنیم.   

کریدور اقتصادی و انرژی سی۵+۱  

تقویت شرایطی که پشتوانه تاب‌آوری اقتصادی بلندمدت باشد برای افزایش دسترسی به بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی پایدار در آسیای مرکزی، از جمله در عرصه اقتصاد سبز، امری ضروری است. این امر به نوبه خود زمینه را فراهم می‌کند تا منطقه از طریق یک کریدور تجاری پویا دسترسی به رشد اقتصادی فراگیر را فراهم کند. ما به برای رسیدن به این هدف مصمم هستیم که به همکاری و اتصال منطقه‌ای شتاب بخشیم و متعهد می‌شویم که تلاش‌ها را برای ایجاد یک فضای مطلوب‌تر کسب‌وکار برای تجارت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایالات متحده در آسیای مرکزی، از جمله از طریق تلاش برای دستیابی به روابط تجاری عادی دائمی، پیش ببریم. ما قصد داریم برای ارتقای مسیرهای تجاری جایگزین، تسهیل روابط تازه میان کسب‌وکارهای ایالات متحده و آسیای مرکزی، و ایجاد یک شبکه منطقه‌ای متشکل از متخصصان جوان که آموزش‌هایی را در زمینه زبان انگلیسی و توسعه حرفه‌ای دریافت می‌کنند، گام‌های مهمی برداریم. وزارت امور خارجه ایالات متحده و مرکز شرکت‌های خصوصی بین‌المللی (CIPE) – وابسته به اتاق بازرگانی ایالات متحدهبرای ایجاد یک بستر کسب‌وکار در بخش خصوصی به عنوان مکمل بستر دیپلماتیک سی۵+۱ و با هدف تقویت پیوندهای اقتصادی ایالات متحده و آسیای مرکزی فعالیت خواهند کرد. 

سرمایه‌گذاری مستمر و توسعه مسیر بازرگانی ترانس کاسپین یا به اصطلاح کریدور میانی و نیز زیرساخت‌های انرژی و توسعه شبکه‌های ترابری که آسیای مرکزی را به آسیای جنوبی متصل می‌کند نیز برای گسترش مسیرهای ترابری ضروری است. مشارکت برای زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری جهانی (PGI) فرصت‌ها را به منظور مقیاس‌سازی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی با هدف شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی، امنیت انرژی، و اتصال کریدور میانی، برای پیشبرد اهداف اقتصادی سی۵+۱ ارزیابی خواهد کرد. ما تأیید می‌کنیم که برای استفاده از ابزارهای اقتصادی موجود از طریق وزارت امور خارجه ایالات متحده، شرکت مالی توسعه، بانک صادرات و واردات ایالات متحده، و آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) برای پشتیبانی از تمام اولویت‌های مشارکت برای زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری جهانی، از جمله ترابری حیاتی، زنجیره‌های تأمین انرژی پاک، و مواد معدنی حساس، و اتصال دیجیتال آماده هستیم. ما همچنین به گفتگوهای‌مان درباره همکاری اقتصادی منطقه‌ای ادامه خواهیم داد و در مورد اقدامات مشخص برای کشورهای سی‌۵+۱ با هدف پیشبرد توسعه اقتصادی فراگیر و پایدار در نشست آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده برای وزیران ارتباطات سی‌۵+۱ در ماه اکتبر بحث و تبادل نظر خواهیم کرد.   

ما همچنین قصد داریم از مشارکت با مؤسسه‌های مالی بین‌المللی برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری و محیط تجاری که امکان رشد اقتصادی فراگیر را در کشورهای عضو سی۵+۱ فراهم می‌کند، بهره‌برداری کنیم. این امر استفاده از سازوکارهای تأمین مالی نوآورانه جدید در بانک جهانی و بانک توسعه آسیا با هدف تشویق سرمایه‌گذاری‌ها به منظور مقابله با چالش‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی، و نیز از طریق پشتیبانی از افزایش سرمایه برای بانک اروپایی بازسازی و توسعه را شامل می‌شود.   

تقویت امنیت انرژی و مبارزه با تأثیرات تغییرات اقلیمی   

ما به منظور تقویت امنیت انرژی آسیای مرکزی همچنان به یکپارچه‌سازی سامانه‌های انرژی منطقه‌ای با هدف تنوع بخشیدن و گسترش دادن مسیرهای صدور انرژی و عرضه قابل اطمینان آنها به بازارهای جهانی متعهد هستیم. ما همچنین متعهد هستیم تلاش‌های‌مان را برای افزایش تولید انرژی پاک، پروژه‌های کاهش متان، توسعه ظرفیت انرژی برق‌آبی پایدار، و بهره‌وری انرژی، به‌ویژه از طریق بسیج منابع مالی دولتی و خصوصی با هدف انتقال انرژی دوچندان کنیم. ایالات متحده و کشورهای آسیای مرکزی از طریق برنامه‌های سی۵+۱ مانند برنامه آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده به آسیای مرکزی قدرت می‌دهد، به منافع اقتصادی منطقه، تجارت انرژی پاک، و یک آینده اقتصاد پاک دسترسی پیدا خواهند کرد. ما متعهد هستیم که برای توسعه ظرفیت به منظور برآوردن تقاضاهای رو به رشد انرژی پاک جهانی، از جمله از طریق ارائه بالقوه منابع سوخت هسته‌ای امن، ایمن، و پایدار، همکاری‌هایمان را عمیق‌تر کنیم. توجه ما به امنیت انرژی در منطقه، ایجاد زنجیره‌های تأمین مواد معدنی حیاتی متنوع، تاب‌آور، و مطمئن، توسعه فن‌آوری‌های نوین برای استخراج و فرآوری مواد خام، و افزودن ارزش از طریق همکاری‌های صنعتی منطقه‌ای و کاهش وابستگی‌های راهبردی و برآورده کردن اهداف متقابل اقتصادی، امنیت انرژی، و اقلیمی را دربر می‌گیرد. تقاضا برای مواد معدنی حیاتی، که برای انرژی پاک و دیگر فناوری‌ها ضروری هستند، در دهه‌های آینده به میزان چشمگیری افزایش خواهد یافت. ما به منظور توسعه بیشتر ثروت معدنی گسترده آسیای مرکزی و پیشبرد امنیت مواد معدنی حساس، گفتگوها در مورد مواد حساس سی۵+۱ را به راه خواهیم انداخت. این اقدام انجمنی را فراهم خواهد کرد که در آن سی۵+۱ می‌تواند اطلاعاتی را درباره چالش‌ها و فرصت‌های مواد معدنی حیاتی هم‌رسانی کند، ارتباطات میان مقامات دولتی و صنایع بخش خصوصی را ارتقا بخشد، سرمایه‌گذاری را تسریع کند، و در زنجیره‌های تأمین مواد معدنی حیاتی همکاری کند.   

ما در زمینه ارتقاء امنیت آب و کیفیت زیست محیطی آسیای مرکزی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و برای افزایش مشارکت منطقه‌ای در زمینه مسائل آب و زیستمحیطی که موضوعات امنیت غذایی، بهداشت، کشاورزی، و پیوندهای بخش انرژی را مد نظر قرار می‌دهد، کوشش می‌کنیم. برنامه‌های آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده در آسیای مرکزی نرم‌افزار، آموزش، و بورسیه‌هایی هواشناسی را با هدف پیش‌بینی بهتر جریان‌های ورودی و خروجی آب، بهبود کیفیت داده‌ها و به اشتراک گذاری اطلاعات، توسعه کشاورزی اقلیمسازگار، و محافظت از زیستگاه‌های گونه‌های در معرض خطر، از جمله در مناطق پوشیده از برف ارائه کرده است. ما بر تعهدمان نسبت به تقویت بیشتر همکاری‌ها به منظور بهبود کارایی مدیریت منابع آب و معرفی فناوری‌های صرفه‌جویی در مصرف آب در آسیای مرکزی با هدف افزایش ثبات، رونق اقتصادی، و سلامت بوم‌سازگان‌های منطقه تأکید می‌کنیم. ما در نظر داریم که از طریق برنامه آب منطقه‌ای آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده و محیط ‌زیست آسیب‌پذیر برای برطرف کردن نیازهای آب، انرژی، غذا، و محیط ‌زیست که همزمان از طریق اقدامات مناسب تطبیقی، سازگاری، و تاب‌آوری با تغییرات اقلیمی هم مبارزه می‌کنندهمکاری کنیم. افزون بر این، ما بار دیگر از پشتیبانی‌مان از محافظت از یخچال‌های طبیعی تأکید می‌کنیم و نسبت به افزایش ظرفیت سازگاری جامعه متعهد می‌شویم.   

مشارکت از طریق مردم  

غنی‌ترین روابط ما میان مردم ما است و ما اهمیت لحاظ کردن بُعد انسانی را در همه فعالیت‌های سی۵+۱ درک می‌کنیم. ما بار دیگر بر تعهدمان به همکاری با هدف ترویج حاکمیت قانون و حکمرانی دموکراتیک تأکید می‌کنیم. ما به پشتیبانی و تقویت ارتباطات میان ایالات متحده و آسیای مرکزی از طریق حمایت از ایجاد ظرفیت‌های آموزشی، آموزش حرفه‌ای، توسعه جوانان، و فرصت‌های تبادل، ادامه خواهیم داد. ما به تداوم پشتیبانی از مؤسسه‌های آموزش عالی در آسیای مرکزی که به عنوان ابزاری برای افزایش ارتباط منطقه‌ای و تفاهم بین فرهنگی به دانشجویان دختر و پسر از سراسر آسیای مرکزی و افغانستان خدمت می‌کنند، مصمم هستیم. افزون بر این، ما دولت‌های‌مان را به چالش می‌کشیم تا فرصت‌های تازه برای گسترش همکاری در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، علمی، و اجتماعی را شناسایی کنند و روابط مردم با مردم تنگاتنگ‌تری را گسترش دهند. ما بر تعهدمان به محافظت از حقوق بشراز جمله حقوق زنان، کودکان، و افراد دارای معلولیتتأکید می‌کنیم.   

به سوی یک جو تازه مشارکت  

ما فضای تازه مشارکت تحت چارچوب سی۵+۱ را شناسایی می‌کنیم، بار دیگر ارزش این قالب را تأیید می‌کنیم، و نسبت به تقویت همکاری، امنیت منطقه‌ای، و توسعه پایدار از طریق گفت‌وگوی منظم و اقدام مشترک متعهد می‌شویم. تعهداتی که در جریان این اجلاس انجام شده‌اند، در یک دیدگاه مشترک برای آسیای مرکزی تاب‌آورتر، امن‌تر، و مرفه‌تر ریشه دارد. ما هم‌زمان با تلاش برای به اجرا درآوردن این تعهدات، به دنبال ایجاد الگوی یک مسیر پایدار مبتنی بر اعتماد با هدف پیشبرد رفاه و امنیت فراگیر هستیم.   

در حالی که ما وارد مهم‌ترین دوران تاریخ مشارکت سی۵+۱ می‌شویم، این دیدگاه مشترک راهنمای ما خواهد بود. به همین منظور، تیم‌های ما به طور منظم به صورت دوجانبه و جمعی ملاقات خواهند کرد و ما متعهد می‌شویم که به تعامل‌مان در موضوعاتی مانند بازرگانی، انرژی، اقلیم، و امنیت از طریق جلسات وزیران سی۵+۱ ادامه دهیم. ما تلاش خواهیم کرد که گفت‌وگوی سطح بالا را حفظ کنیم تا به اتفاق هم به چالش‌های نوظهور رسیدگی کنیم و اطمینان یابیم که مشارکت ما همچنان برای مردم‌مان نتایج عملی به ارمغان می‌آورد.   

۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳    

قاسم جومارت توقایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان 

صدیر جپاروف، رئیس‌جمهوری قرقیزستان 

امامعلی رحمان، رئیس‌جمهوری تاجیکستان 

سردار بردی‌محمداف، رئیس‌جمهوری ترکمنستان 

جوزف آر. بایدن، جونیور، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا 

شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهوری ازبکستان 


مشاهده محتوای اصلی: C5+1 Leaders’ Joint Statement | The White House 

این ترجمه جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست. 

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future