An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد
دفتر مطبوعاتی و دیپلماسی عمومی
۲۴ مه ۲۰۲۲

توجه: این مطلب توسط ایالات متحده در سمت ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شده است.

اعضای شورای امنیت ضمن ابزار نگرانی عمیق نسبت به کاهش فزاینده احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین زنان و دختران در افغانستان توسط طالبان – از جمله از طریق اعمال محدودیت‌هایی که دسترسی به تحصیل، اشتغال، آزادی رفت‌وآمد، و مشارکت کامل، برابر، و معنادار زنان در زندگی اجتماعی را محدود می کند – تاکید کردند که این محدودیت‌ها با انتظارات جامعه جهانی و تعهدات طالبان در قبال مردم افغانستان در تضاد است.

اعضای شورای امنیت همچنین نسبت به اعلان‌های طالبان مبنی بر این که همه زنان باید چهره‌های‌شان را در مکان‌های عمومی و برنامه‌های رسانه‌‌ای بپوشانند، فقط در شرایط ضروری از خانه خارج شوند، و نقض این دستورالعمل منجر به مجازات خویشاوندان مرد آنها خواهد شد، عمیقاً ابراز نگرانی کردند. آنها همچنین مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به تصمیم طالبان مبنی بر انحلال چندین نهاد ملی مهم ابراز کردند.

اعضای شورای امنیت از طالبان خواستند که به سرعت از اجرای سیاست‌ها و اقداماتی که در حال حاضر حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین زنان و دختران افغانستانی را محدود می‌کند، دست بکشند. آنها همچنین از طالبان خواستند که به تعهداتش مبنی بر بازگشایی مدارس برای همه دختران دانش آموز بدون هرگونه تأخیر بیشتر، پایبند باشند.

اعضای شورای امنیت همچنین مراتب نگرانی عمیق خود را در رابطه با شرایط بی‌ثبات در افغانستان – از جمله چالش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و امنیتی – و تأثیر آن بر زندگی مردم افغانستان، به خصوص حملات مستمر تروریستی که غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را، از جمله در جوامع اقلیت‌های مذهبی، در سراسر افغانستان هدف قرار می‌دهد، و نیز کشت، تولید، تجارت، و قاچاق همه گونه مواد مخدر، ابراز کردند.

اعضای شورای امنیت نسبت به شرایط وخیم انسانی و اقتصادی در افغانستان نیز ابراز نگرانی عمیق کردند؛ بر نیاز به تلاش‌های نیرومندتر برای ارائه کمک‌های بشردوستانه و دیگر فعالیت‌هایی که از نیازهای اساسی انسانی در افغانستان پشتیبانی می‌کنند تاکید کردند؛ این موضوع را که ارائه مؤثر کمک‌های بشردوستانه مستلزم آن است که همه دست‌اندرکاران به تمامی پرسنل سازمان‌های خیریه، از جمله زنان، اجازه دسترسی کامل، ایمن، و بدون مانع را بدهند، مورد تاکید قرار دادند؛ و بر ضرورت کمک به رسیدگی به چالش‌های اساسی فراروی اقتصاد افغانستان، از جمله از طریق تلاش‌ها برای برقراری دوباره سیستم‌های بانکی و مالی و تلاش‌ها برای ایجاد امکان استفاده از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی افغانستان به نفع مردم آن کشور، تأکید کردند.

اعضای شورای امنیت از هیأت کمک‌رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) خواستند که به نظارت دقیق و ارائه گزارش درباره اوضاع ادامه دهد و از نماینده ویژه دبیرکل درخواست کردند که به تعامل با همه عوامل سیاسی مرتبط و ذینفع در افغانستان، از جمله مقامات ذیربط، درباره این مسائل، مطابق با مأموریت یوناما، ادامه دهد و شورای امنیت را از روند پیشرفت مطلع کند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://usun.usmission.gov/un-security-council-press-statement-on-afghanistan-2/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future