An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۶ اوت ۲۰۲۱

متن بیانیه زیر توسط وزیران خارجه جی۷ از کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، و ایالات متحده آمریکا، و نماینده عالی اتحادیه اروپا منتشر شده است.

آغاز متن:

ما، وزیران خارجه جی۷ از کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، و ایالات متحده آمریکا، و نماینده عالی اتحادیه اروپا در تعهدمان نسبت به امنیت دریایی و محافظت از کشتیرانی بازرگانی متحد هستیم. ما حمله غیرقانونی انجام شده علیه یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در ۲۹ ژوئیه را، که جان یک شهروند بریتانیایی و یک شهروند رومانیایی را گرفت، محکوم می‌کنیم. این یک حمله عامدانه و هدف‌‌مند بود، و همه شواهد موجود به روشنی به ایران اشاره می‌کنند. هیچ توجیهی برای این حمله وجود ندارد.

کشتی‌ها باید اجازه داشته باشند مطابق با قوانین بین‌المللی آزادانه حرکت کنند. ما برای محافظت از همه کشتیرانی – که اقتصاد جهان به آن وابسته است – به انجام هر آن چه در توان داریم ادامه خواهیم داد تا بتواند آزادانه و بدون تهدید شدن توسط اقدامات غیرمسئولانه و خشونت‌‌آمیز، فعالیت کند.

رفتار ایران، همراه با پشتیبانی آن از نیروهای نیابتی و عوامل مسلح غیردولتی، صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند. ما از ایران می‌خواهیم که همه فعالیت‌های مغایر با قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد را متوقف کند، و از همه طرف‌ها می‌‌خواهیم که نقش سازنده‌ای را در تقویت ثبات و صلح منطقه‌ای ایفا کنند.

پایان متن.


برای مشاهده محتوای اصلی:( https://www.state.gov/g7-foreign-ministers-statement-on-the-mv-mercer-street-attack/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future