An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۱۷ مه ۲۰۲۱

جیل و من با افتخار «روز بین‌المللی مبارزه با همجنس‌گراهراسی، تراجنسیت‌‌هراسی، و دوجنس‌گراهراسی» را گرامی می‌داریم. در چنین روزی در سال ۱۹۹۰، سازمان بهداشت جهانی پس از مدت‌ها تأخیر گام لازم را برای خارج کردن «همجنسگرایی» از طبقه‌بندی اختلالات روانی برداشت.

از آن روز تاکنون تغییرات بسیار زیادی برای جامعه دگرباشان جنسی (ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌+) نه تنها در قوانین ما، بلکه در دل‌ها و اندیشه‌های مردم آمریکا، ایجاد شده است. کنشگران دلیر در آمریکا و سراسر جهان برای پیشرفت مبارزه کرده و پیروز شده‌اند. این جا در خانه، برابری ازدواج و محافظت‌های بیشتر علیه جرائم ناشی از نفرت به بخشی از قوانین این کشور تبدیل شده است. در خارج از کشور، دولت‌های خارجی، جوامع مدنی، و سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد سرانجام تشخیص داده‌اند که اعضای جامعه دگرباشان جنسی شایسته برخورداری از کرامت و برابری کامل هستند.

به رغم این پیشرفت، هم کووید-۱۹ و هم اقتدارگرایی فزاینده در سراسر جهان موجب شده است که روند بزرگتر شدن شکاف‌های اقتصادی، اجتماعی، و ایمنی برای اعضای جامعه دگرباشان جنسی ادامه یابد. و یک همه‌گیری خشونت، که تأثیر ویژه‌ای بر جامعه تراجنسیتی، خصوصاً زنان و دختران تراجنسیتی رنگین‌پوست گذاشته است، همچنان جریان دارد. در سراسر جهان نزدیک به ۷۰ کشور هنوز روابط میان همجنس‌ها را جرم می‌انگارند. و این جا در خانه، آمریکاییان عضو جامعه دگرباشان جنسی همچنان در ۲۵ ایالت از محفاظت‌های بنیادین برخوردار نیستند و کماکان در زمینه‌های مسکن،‌ آموزش، و خدمات عمومی با تبعیض مواجهند.

دولت من همواره در کنار جامعه دگرباشان جنسی خواهد ایستاد. ما تاکنون سیاست‌های تبعیض‌آمیزی را که آمریکاییان دگرباش جنسی را هدف قرار می‌دادند، لغو کرده‌ایم و با انتصاب افراد عضو جامعه دگرباشان جنسی در بالاترین سمت‌های دولت‌مان تاریخ‌ساز شده‌ایم. ما به پیاده کردن دستورهای اجرایی من برای پیشبرد برابری و مساوات ادامه می‌دهیم و من هم‌چنان از کنگره می‌خواهم «قانون برابری» را تصویب کند؛ قانونی که محافظت‌های حیاتی حقوق مدنی را بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی برای همه آمریکایی‌ها تأیید می‌کند.

همه، فارغ از آن که چه کسی هستند، چه کسی را دوست دارند، یا خود را با چه هویتی شناسایی می‌کنند، شایسته آن هستند که از کرامت و برابری برخوردار شوند. و ما برای پیشبرد حقوق انسانی اعضای جامعه دگرباشان جنسی، این جا در خانه و در سراسر جهان، به همکاری با هم‌پیمانان و شرکای‌مان ادامه می‌دهیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/05/17/statement-by-president-joseph-r-biden-jr-on-international-day-against-homophobia-transphobia-and-biphobia/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future