An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۱۲ مارس ۲۰۲۱

متن بیانیه زیر توسط وزیران خارجه «گروه هفت» از کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، و ایالات متحده آمریکا و نیز نماینده عالی اتحادیه اروپا منتشر شده است.

آغاز متن:

ما وزیران خارجه «جی۷» از کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، و ایالات متحده آمریکا و نیز نماینده عالی اتحادیه اروپا یک‌صدا نگرانی‌های جدی خود را از تصمیم مقامات چین برای از بین بردن مؤلفه‌های دموکراتیک نظام انتخاباتی در هنگ کنگ ابراز می‌کنیم. چنین تصمیمی قویاً نشان می‌دهد که مقامات در سرزمین اصلی چین مصمم به از بین بردن صداها و دیدگاه‌های مخالف در هنگ کنگ هستند.

بسته تغییراتی که توسط کنگره ملی مردم به تصویب رسید، همراه با دستگیری‌های گسترده کنشگران و سیاست‌مداران دموکراسی‌خواه، درجه بالای خودمختاری هنگ کنگ تحت اصل «یک کشور، دو سیستم» را تضعیف می‌کند. این بسته همچنین برخلاف هدف حرکت به سوی حق رأی همگانی، آن‌گونه که در قانون اساسی تعیین شده است، کثرت‌گرایی سیاسی را سرکوب می‌کند. افزون بر این، این تغییرات آزادی بیان را، که از حقوق تضمین شده در «بیانیه مشترک چین و بریتانیا» است، کاهش خواهد داد.

باید به مردم هنگ هنگ اعتماد شود تا آن گونه که به بهترین شکل به منافع هنگ کنگ خدمت می‌کند، رأی دهند. گفت‌وگو درباره دیدگاه‌های مختلف، و نه ساکت کردن آنها، راه تضمین ثبات و رفاه هنگ کنگ است.

ما از چین می‌خواهیم که مطابق «بیانیه مشترک چین و بریتانیا» و سایر تعهدات قانونی خود رفتار کند و به حقوق و آزادی‌های بنیادین در هنگ کنگ، همان‌گونه که در قانون اساسی لحاظ شده است، احترام بگذارد. ما همچنین از مقامات چین و هنگ کنگ می‌خواهیم که اعتماد را به نهادهای سیاسی هنگ کنگ بازگردانند و به سرکوب توجیه‌ناپذیر کسانی که ارزش‌های دموکراتیک و دفاع از حقوق و آزادی‌ها را ترویج می‌کنند، پایان دهند.

پایان متن.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/g7-statement-on-hong-kong-electoral-changes)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future