An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه مطبوعاتی متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده
۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳

پیمان منع گسترش جنگ‌افزار‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) برای مدت بیش از پنجاه سال به عنوان پایه و اساس نظامی که روی مهار هسته‌ای بنا شده، برقرار بوده است. ایالات متحده در دو هفته آینده تحت هدایت آدام شاینمن، نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور منع گسترش هسته‌ای، برای نشست «کمیته مقدماتی ۲۰۲۳» (پرپ‌کام) در وین به دیگر کشورهای عضو ان‌پی‌تی خواهد پیوست تا ضمن پرداختن به چالش‌های اصلی فراروی نظام منع گسترش، ان‌پی‌تی را بیش از پیش تقویت کند.

ایالات متحده بر تعهد خود برای همکاری با کشورهای عضو در این نشست کمیته مقدماتی پایبند است تا اطمینان یابد که در دستور کار «کنفرانس بازنگری ان‌پی‌تی ۲۰۲۶» در رابطه با پرداختن به سه رکن این پیمان – یعنی عدم گسترش، استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، و پیشرفت بیشتر در مورد خلع سلاح – رویکردی متوازن در پیش گرفته شده است.

چالش‌هایی که امروز فراروی ما است یادآور این نکته است که چرا ان‌پی‌تی ضروری است و سنگ بنای نظام جهانی عدم گسترش هسته‌ای محسوب می‌شود. تصرف تاسیسات هسته‌ای اوکراین توسط روسیه مشکلات جدی در زمینه ایمنی هسته‌ای به وجود می‌آورد و حق اوکراین تحت پیمان ان‌پی‌تی برای دسترسی به استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را تضعیف می‌کند. گسترش سریع و غیرشفاف جنگ‌افزارهای هسته‌ای توسط جمهوری خلق چین بی‌وقفه ادامه دارد و پرسش‌ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران و پایبندی آن به پادمان‌ها همچنان وجود دارد. و جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) ۲۰ سال پس از اعلام خروجش از ان‌پی‌تی، به گسترش زرادخانه هسته‌ای خود و پرداختن به لفاظی‌های تهدید‌آمیز در مورد استفاده از آن، ادامه می‌دهد.

ایالات متحده و شرکایش در سراسر جهان برای رسیدگی به این چالش‌ها و تعیین دستور کار مثبت برای این چرخه بررسی ان‌پی‌تی تلاش خواهند کرد. ایالات متحده با حسن نیت به کار خود برای پیشبرد همه جنبه‌های این پیمان، از جمله تعهد ذکر شده در ماده ششم مبنی بر پیگیری مذاکراتی در مورد اقدامات موثر مرتبط با خلع سلاح هسته‌ای با حسن نیت، ادامه می‌دهد. ما بر رعایت کامل پادمان‌های عدم گسترش ان‌پی‌تی تاکید خواهیم کرد و از همه طرف‌های ان‌پی‌تی می‌خواهیم استانداردها را تا حد امکان افزایش دهند و موارد نقض را در هر جا که رخ دهد محکوم کنند. ما همچنین با شرکای‌مان برای افزایش دسترسی به مزایای استفاده‌های صلح‌آمیز کار خواهیم کرد؛ استفاده‌هایی که تنها به انرژی هسته‌ای محدود نمی‌شود، بلکه کاربرد فناوری‌های هسته‌ای برای سلامت انسان و حیوانات، مدیریت منابع آب، امنیت غذایی، و موارد دیگر را نیز در بر می‌گیرد.

اولویت اصلی ما برای «پرپ‌کام» – و برای این دوره بازنگری – نه با نادیده گرفتن چالش‌های فرارو، بلکه به دلیل همین چالش‌ها، باید حفظ و تقویت این پیمان مهم باشد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/the-united-states-reaffirms-commitment-to-the-treaty-on-the-non-proliferation-of-nuclear-weapons/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future