An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه
۲۲ اوت ۲۰۲۲

ایالات متحده عمیقاً از تهدیدهای تازه مربوط به رویارویی‌های خشونت‌بار در طرابلس نگران است و خواستار تنش‌زدایی فوری از سوی همه طرف‌ها است. اکثریت بزرگی از مردم لیبی می‌خواهند رهبرانشان را به طور مسالمت‌آمیز از طریق انتخابات برگزینند. ما از کسانی که خطر کشیده شدن دوباره به ورطه خشونت را ایجاد کرده‌اند، می‌خواهیم که سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و به‌ویژه از رهبران لیبی می‌خواهیم که بدون تأخیر نسبت به شناسایی یک مبنای قانون اساسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس متعهد شوند. بی‌ثباتی جاری یادآور ضرورت فوری انتصاب یک نماینده ویژه جدید دبیرکل سازمان ملل متحد در امور لیبی برای ازسرگیری تلاش‌های میانجیگری با برخورداری از پشتیبانی یکپارچه جامعه بین‌المللی است. ایالات متحده در جریان جلسه توجیهی و رایزنی‌های شورای امنیت سازمان ملل در روز ۳۰ اوت درباره لیبی بار دیگر این درخواست‌های ما برای برقراری آرامش و تعهد مجدد نسبت به انتخابات را بیان خواهد کرد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/u-s-renews-calls-for-de-escalation-in-libya/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future