An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
۳۱ مارس ۲۰۲۲

ایالات متحده در واکنش به جنگ غیرقانونی رئیس‌جمهوری پوتین، به اعمال هزینه‌های شدید بر فدراسیون روسیه ادامه خواهد داد. ما امروز در راستای تلاش‌هایمان برای مسدود کردن فعالیت شبکه‌های کرملین برای فرار از تحریم‌ها، نهادها و اشخاصی را که نقش مهمی در توانایی فدراسیون روسیه برای تداوم جنگ خلاف وجدان خود علیه شهروندان اوکراین ایفا می‌کنند، هدف قرار می‌دهیم. این اقدام در راستای تحریم‌هایی است که ما در روزهای ۱۴ و ۲۴ مارس علیه افراد و شرکت‌های فعال در حوزه صنایع دفاعی روسیه، که مستقیماً از ماشین جنگی پوتین پشتیبانی می‌کنند، اعمال کردیم.

ایالات متحده امروز ۲۱ نهاد و ۱۳ فرد را تحریم کرده است. از مجموع تحریم‌شدگان ۱۰ فرد و ۱۷ نهاد در شبکه‌های فرار از تحریم‌ها برای تهیه فناوری غربی مشارکت کرده‌اند. این تحریم‌ها دسترسی روسیه به فناوری غربی و نظام مالی بین‌المللی را بیش از پیش سد می‌کند. تا زمانی که این جنگ انتخابی بی‌معنی به پایان نرسد، ما با اعمال تحریم‌هایی از همه زوایا به هدف قرار دادن ماشین جنگی رئیس‌جمهوری پوتین ادامه خواهیم داد. فدراسیون روسیه با حملات خود نه تنها به نقض حاکمیت ملی اوکراین ادامه می‌دهد، بلکه ویرانی مراکز جمعیتی – از جمله مدارس، بیمارستان‌ها، مناطق مسکونی، و اماکنی که غیرنظامیان برای در امان ماندن از بمباران روسیه در آنها پناه گرفته‌اند – را تشدید می‌کند.

ایالات متحده همچنین سه نفر را به دلیل دست داشتن در فعالیت‌های شریرانه سایبری تحریم می‌کند. وزارت دادگستری هفته گذشته علیه یکی از آنها اعلام جرم کرد. ایالات متحده همچنان عوامل سایبری رئیس‌جمهوری پوتین را به دلیل فعالیت‌های سایبری مختل‌کننده، ویرانگر، یا به هر ترتیب بی‌ثبات‌کننده آنها که ایالات متحده و هم‌پیمانان و شرکایش را هدف قرار می‌دهند، پاسخگو می‌کند.

افزون بر تحریم‌های اعمال شده امروز، وزارت خزانه‌داری همچنین حوزه اختیارات تحریم‌ها علیه روسیه را گسترش می‌دهد. وزیر خزانه‌داری، در مشورت با من، بخش‌های هوافضا، دریایی، و صنایع الکترونیک اقتصاد فدراسیون روسیه را بنا بر بخش ۱ (ای)(آی) فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴ شناسایی کرده است. این شناسایی اجازه می‌دهد که علیه هر فرد یا نهادی که بخواهد در هر یک از بخش‌های فوق‌الذکر فعالیت کند و یا در آنها فعالیت کرده باشد، تحریم اعمال شود. این شناسایی همچنین توانایی گسترده‌ای را برای اعمال سریع هزینه‌های اقتصادی بیشتر بر روسیه به دلیل جنگ انتخابی آن در اوکراین ارائه می‌کند.

این اقدامات عزم ما را برای پاسخگو کردن فدراسیون روسیه به دلیل تجاوزش علیه اوکراین و نیز تعهد ما را برای انجام اقدامات بیشتر علیه افرادی که از فرار از تحریم‌های وضع شده توسط ایالات متحده و هم‌پیمانان و شرکای‌مان حمایت می‌کنند، نشان می‌دهد. ما از همه اختیاراتی که در دسترس‌مان است، برای اعمال تحریم‌ها، افشا و شناسایی عوامل مخرب، و ترویج پاسخگو کردن جنگ انتخابی رئیس‌جمهوری پوتین استفاده خواهیم کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اقدام امروز، خواهشمند است به بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه‌داری مراجعه کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/additional-sanctions-on-russias-technology-companies-and-cyber-actors/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future