An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
بیانیه مطبوعاتی
۶ ژانویه ۲۰۲۳

ایالات متحده هفت تن از افراد عهده‌دار سمت‌های رهبری «صنایع هوایی قدس»، از تولیدکنندگان صنایع دفاعی ایران، را که مسئول طراحی و تولید هواپیماهای بدون سرنشین (پهپادها) است، و «سازمان صنایع هوافضای ایران» را که سازمان اصلی مسئول نظارت بر برنامه‌های موشک‌های بالستیک ایران است،‌ تحریم می‌کند.

اقدام امروز مطابق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ و در پی تحریم‌های ما در ماه‌های سپتامبر و نوامبر علیه افراد و نهادهای دخیل در تولید و انتقال پهپادهای ایرانی شاهد و مهاجر انجام شده است. مسکو همچنان به استفاده از این پهپادها در حملات وحشیانه خود علیه اوکراین، از جمله علیه زیرساخت‌های حیاتی آن کشور، ادامه می‌دهد.

حمایت نظامی رژیم ایران از روسیه نه تنها به درگیری در اوکراین دامن زده، بلکه به دلیل ارائه پهپادهای نظامی بدون تایید پیشاپیش و مورد به مورد شورای امنیت سازمان ملل متحد، به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ این شورا منجر شده است. ایران اکنون به بزرگترین پشتیبان نظامی روسیه تبدیل شده است. ایران باید پشتیبانی خود از جنگ تجاوزگرانه و بی‌دلیل روسیه در اوکراین را متوقف کند و همزمان ما به استفاده از همه ابزارهای در اختیارمان برای مختل کردن و به تاخیر انداختن این انتقال‌ها و تحمیل هزینه بر عوامل دست‌اندرکار این فعالیت ادامه خواهیم داد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اقدام امروز، خواهشمند است به بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه‌داری مراجعه کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/new-sanctions-targeting-irans-uav-and-ballistic-missile-industries/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future