An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
۲۸ اکتبر ۲۰۲۱

ایالات متحده سه فرد لبنانی را که در اقدامات مفسدانه دست داشته‌اند یا از یک سمت رسمی به منظور کسب منفعت برای خودشان سوء‌استفاده کرده‌اند، تعیین [تحریم] می‌کند. چنین اقداماتی سبب شده است که مردم لبنان بار سنگین یک بحران اقتصادی ویرانگر ناشی از فساد و سوء‌مدیریت دولت را بر دوش بکشند. جهاد العرب و دانی خوری از روابط شخصی نزدیک خود با خواص سیاسی برای بهره‌برداری از مزایای قراردادهای دولتی استفاده کرده‌اند و در عین حال نتوانسته‌اند به شکل مناسبی شرایط آن قراردادها را برآورده کنند. جمیل سید، یکی از نمایندگان مجلس لبنان، از سمتش برای دور زدن سیاست‌های بانکی کشور استفاده کرد و در نتیجه توانست به منظور کسب ثروت، مقدار قابل توجهی ارز را به سرمایه‌گذاری‌های خارج از کشور انتقال دهد. اقدامات آنها حاکمیت قانون و اصول حکمرانی خوب را تضعیف کرد. اقدام [تحریم] امروز بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۴۴۱ انجام می‌گیرد.

ایالات متحده در همبستگی با مردم لبنان، که مدت‌ها است خواستار پاسخگویی، شفافیت، و پایان دادن به فساد فراگیر هستند، تحریم‌هایی را علیه این افراد وضع می‌کند. ما نسبت به همکاری با دولت لبنان و شرکای بین المللی خود در مسیر آینده‌ای بهتر و روشن‌تر برای لبنان، متعهد هستیم. ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ بیش از ۴۰۰ میلیون دلار کمک بشردوستانه و نیز بیش از ۲۰۰ میلیون دلار کمک امنیتی ارائه کرده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با اقدام امروز، خواهشمند است به بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه‌داری مراجعه کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/sanctions-on-individuals-undermining-the-rule-of-law-in-lebanon/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future