An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
۱ فوریه ۲۰۲۳

ایالات متحده، هماهنگ با هم‌پیمانان و شرکای خود، به اجرای کامل تحریم‌هایش علیه ماشین جنگی روسیه و کسانی که از تلاش‌های آن پشتیبانی می‌کنند، ادامه خواهد داد. این اقدامات باعث کاهش توانایی روسیه برای جنگیدن و تضعیف مجتمع نظامی-صنعتی آن خواهد شد.

وزارت خزانه‌داری امروز در چندین حوزه قضایی ۲۲ فرد مرتبط با یک شبکه فرار از تحریم‌ها را، که از بخش دفاعی روسیه پشتیبانی می‌کنند، تحریم می‌کند. از جمله آنها می‌توان به ایگور ولادیمیرویچ زیمنکوف، دلال برجسته سلاح‌های غیرقانونی، اشاره کرد. اقدامات امروز که بر اساس فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴ انجام شده است، نمونه دیگری از عزم ما برای مقابله با تلاش برای فرار از تحریم است.

تامین نیازهای ماشین جنگی کرملین برای مجتمع نظامی-صنعتی روسیه به طور فزاینده‌ای دشوار شده و آن را مجبور کرده است به تامین‌کنندگان شرور، مانند ایران و کره شمالی، روی بیاورد. روسیه از طریق تلاش برای استفاده از نیروهای نیابتی برای دور زدن تحریم‌های وضع شده توسط ایالات متحده، نشان می‌دهد که تحریم‌های ما تأثیرگذار است. کار ما ادامه خواهد داشت.

اقدام امروز همچنین به عنوان بخشی از تعهد ایالات متحده به گروه اقدام «خواص، نیابتی‌ها، و الیگارش‌های روسیه»، که تلاشی چندجانبه برای شناسایی و توقیف دارایی‌های نیروهای نیابتی روسیه در سراسر جهان است، انجام گرفت. این گروه اقدام با هدف به حداکثر رساندن تاثیر تحریم‌های چندجانبه، اطمینان می‌یابد که روسیه نمی‌تواند به آسانی از پیامدهای ناشی از جنگ ویرانگر و بیهوده خود علیه اوکراین فرار کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اقدامات امروز به بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه‌داری مراجعه کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/sanctioning-evasion-network-supporting-russias-military-industrial-complex/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future