An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
۹ مارس ۲۰۲۳

ایالات متحده پنج نهاد و یک فرد مستقر در جمهوری خلق چین را بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ تحریم می‌کند. این فرمان اجرایی اشاعه‌دهنده جنگ‌افزار‌های کشتار جمعی و ابزارهای ارسال آنها را هدف قرار می‌دهد.

این شبکه مسئولیت فروش و ارسال هزاران قطعه، از جمله قطعات مورد استفاده در پهپادهای شاهد، به «شرکت صنعتی هواپیماسازی ایران» را، که در سپتامبر ۲۰۰۸ بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ تحریم شده است، بر عهده دارد. تحریم‌شدگان امروز تراکنش‌های مربوط به تهیه قطعات را برای کاربردهای بال ثابت، بال گردان، و پهپاد تسهیل کرده‌اند.

ایالات متحده به استفاده از همه ابزارهایی که در اختیار دارد برای خنثی کردن این تلاش‌ها و همکاری با هم‌پیمانان و شرکای خود برای پاسخگو کردن ایران در قبال اقداماتش ادامه خواهد داد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد اقدام امروز به بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه‌داری مراجعه کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/sanctioning-a-network-supporting-irans-aircraft-procurement-and-unmanned-aerial-vehicles-activities

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future