An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
۲۸ اکتبر ۲۰۲۲ 

در پاسخ به حمله به سلمان رشدی، نویسنده، ایالات متحده نهاد ایرانی «بنیاد ۱۵ خرداد» را تحریم می‌کند. قبل از حمله، این نهاد به پشتیبانی از حکم آیت‌الله روح‌الله خمینی که خواستار مرگ رشدی شده بود، جایزه‌ای را برای به قتل رساندن رشدی صادر کرده و بعدها آن را افزایش داده بود. ما امروز آن را به دلیل ارائه پشتیبانی مالی از یک اقدام تروریستی تحریم می‌کنیم.

به دنبال انتشار رمان «آیات شیطانی» رشدی، آیت‌الله روح‌الله خمینی، رهبر وقت ایران، در سال ۱۹۸۹ فتوایی صادر کرد و خواستار مرگ این نویسنده شد؛ فتوایی که به حملاتی علیه رشدی و افراد مرتبط با او انجامید. رهبر کنونی ایران در سال ۲۰۱۷ این فتوا را تأیید کرد و رسانه‌های تحت کنترل حکومت ایران در اوت ۲۰۲۲ آن را بازنشر کردند. «بنیاد ۱۵ خرداد» در سال ۱۹۸۹ به پشتیبانی از فتوای خمینی برای قتل رشدی جایزه تعیین کرد و در سال ۲۰۱۲ نیز مبلغ آن را افزایش داد. در نتیجه این تحریک چندین تن از مترجمان و همکاران تجاری رشدی که در انتشار رمان «آیات شیطانی» در چند کشور مشارکت کرده بودند، و همچنین ده‌ها غیرنظامی بی‌گناه، کشته یا به شدت زخمی شده‌اند.

هدف این فتوای بدنام، تحریک به تروریسم و خشونت، قتل رشدی و افراد مرتبط با او، و ایجاد هراس در دیگران بود. ایالات متحده این‌گونه تحریک و حمله به رشدی را با شدیدترین عبارات ممکن به عنوان حمله‌ای آشکار به آزادی بیان و یک اقدام تروریستی، محکوم می‌کند. اقدام امروز علامت واضح دیگری است که ما در برابر آن کارها بی‌تفاوت نخواهیم نشست.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اقدامات امروز، خواهشمند است به بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه‌داری مراجعه کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/sanctioning-the-iranian-entity-responsible-for-a-bounty-on-salman-rushdie/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future