An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه مطبوعاتی
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
۹ سپتامبر ۲۰۲۲

ایالات متحده وزارت اطلاعات و امنیت ایران و اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات ایران را به دلیل مشارکت در فعالیت‌های سایبری علیه ایالات متحده و هم‌پیماناش تحریم می‌کند.

عوامل مخرب سایبری که بنا بر ارزیابی‌ها مورد حمایت دولت ایران و وزارت اطلاعات و امنیت آن قرار دارند، در ژوئیه ۲۰۲۲ سیستم‌های کامپیوتری دولت آلبانی را مختل کردند و دولت آن کشور را مجبور کردند ارائه خدمات عمومی به شهروندانش را به حالت تعلیق درآورد. وزارت اطلاعات و امنیت ایران و عوامل سایبری آن دست‌کم از سال ۲۰۰۷ عملیات‌های سایبری مخربی را به انجام رسانده‌اند و طیفی از سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی در بخش‌های مختلف زیرساخت‌های حیاتی را هدف قرار داده‌اند.

حملات سایبری ایران که خدمات دولتی غیرنظامی و بخش‌های زیرساختی حیاتی را هدف قرار می‌دهد، می‌تواند به این خدمات آسیب جدی وارد کند و هنجارهای رفتار مسئولانه حکومت‌ها در زمان صلح در فضای سایبری را زیر پا بگذارد. ایالات متحده به کارگیری همه ابزارهای مناسب برای رویارویی با حملات سایبری علیه ایالات متحده و هم‌پیمانان ما را ادامه خواهد داد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اقدام امروز، خواهشمند است به بیانیه مطبوعاتی  وزارت خزانه‌داری مراجعه کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/sanctioning-irans-ministry-of-intelligence-and-security-for-malign-cyber-activities/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future