An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
۱۸ ژانویه ۲۰۲۳

من از خبر وحشتناکی که امروز صبح از بروواری، اوکراین، شنیدم به شدت متأثر شدم. من، به نمایندگی از جانب ایالات متحده، مراتب تسلیت صمیمانه خود را به خانواده و عزیزان همه قربانیان سانحه سقوط بالگرد – از جمله دوستان‌مان دنیس موناستیرسکی وزیر امور داخلی، یوهان ینین معاون اول وزیر، و یوری لوبکوویچ از معاونان وزارت امور داخلی – ابراز می‌کنم. ما برای این مرگ‌های دلخراش و این ضایعه غم‌انگیز سوگواریم.

ایالات متحده مراتب پشتیبانی و همبستگی ما را با وزارت امور داخلی اوکراین، که سال‌ها شریک نزدیکی بوده است، ابراز می‌دارد. ما به دوستان‌مان، که این ضایعه را به سوگ نشسته‌اند، می‌اندیشیم. ایالات متحده اکنون و برای همیشه متعهد است که در زمان نیاز از اوکراین پشتیبانی کند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/condolences-on-helicopter-crash-in-ukraine/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future