An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه
۲۳ نوامبر ۲۰۲۲

ایالات متحده خواستار تنش‌زدایی فوری در شمال سوریه است. ما از اقدام نظامی اخیر که سبب بی‌ثباتی منطقه می‌شود، هدف مشترک ما برای مبارزه با داعش را تهدید می‌کند، و غیرنظامیان و پرسنل آمریکایی را به مخاطره می‌اندازد، به شدت نگران هستیم.

ما این را درک می‌کنیم که ترکیه نگرانی‌های امنیتی مشروعی در مورد تروریسم دارد. همزمان، ما همواره نگرانی‌های جدی خود را در مورد تأثیر تشدید تنش‌ها در سوریه بر اهداف ائتلاف جهانی برای شکست داعش و نیز بر زندگی غیرنظامیان در هر دو سوی مرز اعلام کرده‌ایم. ما مراتب تسلیت صمیمانه خود را از بابت از بین رفتن جان غیرنظامیان در سوریه و ترکیه ابراز می‌کنیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/encouraging-de-escalation-in-syria-and-turkey)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future