An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه مطبوعاتی
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه
۱۳ اکتبر ۲۰۲۲

امروز پس از بیش از یک سال مذاکره برای تشکیل دولت، ایالات متحده از انتخاب عبداللطیف رشید به عنوان رئیس جمهوری عراق توسط مجلس نمایندگان عراق استقبال می‌کند. رئیس جمهوری رشید، محمد شیعه السودانی را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد. در حالی که رهبران سیاسی عراق دولت جدیدی را تشکیل می‌دهند، ما آنها را تشویق می‌کنیم که اراده مردم عراق را، که به دولتی که پاسخگوی نیازهای آنها باشد رای دادند، مد نظر قرار دهند. ایالات متحده از همه طرف‌ها می‌خواهد که از خشونت خودداری کنند و اختلاف‌ها را دوستانه و مسالمت‌آمیز از طریق روند سیاسی حل و فصل کنند.

ایالات متحده بار دیگر بر تعهدش به مشارکت با مردم و دولت عراق برای پیشبرد اولویت‌های مشترک‌مان تاکید می‌کند. ما مشتاقانه منتظر ادامه همکاری نیرومندانه میان کشورهایمان هستیم.


برای مشاهده محتوای اصلی:https://www.state.gov/government-formation-in-iraq/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future