An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه
۸ فوریه ۲۰۲۱

دولت بایدن بار دیگر ایالات متحده را به یک سیاست خارجی متمرکز بر دموکراسی، حقوق بشر، و برابری متعهد کرده است. کاربرد مؤثر ابزارهای چندجانبه، مؤلفه مهمی از آن دیدگاه است و رئیس‌جمهوری در همین راستا به وزارت خارجه دستور داده است که بی‌درنگ و توان‌مندانه همکاری خود با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را از سر بگیرد.

ما این را درک می‌‌کنیم که شورای حقوق بشر یک نهاد ناقص است و به ایجاد اصلاحات در دستور کار، عضویت، و تمرکز خود، شامل تمرکز نامتناسب آن بر اسرائیل، نیاز دارد. با این وجود، خروج ما در ماه ژوئن ۲۰۱۸ هیچ کاری برای تشویق ایجاد تغییر معنادار انجام نداد؛ بلکه به جای آن، خلاء رهبری ایالات متحده را به وجود آورد و کشورهای دارای دستورکار اقتدارگرایانه، از آن خلاء به نفع خود استفاده کرده‌اند.

شورای حقوق بشر وقتی به خوبی کارش را انجام می‌دهد، حقایق را در مورد کشورهایی که دارای بدترین کارنامه حقوق بشری هستند، آشکار می‌کند و می‌تواند به منزله یک مجمع مهم برای کسانی که با بی‌عدالتی و استبداد می‌جنگند، عمل کند. این شورا می‌تواند به ارتقاء آزادی‌های بنیادین در سراسر جهان، شامل آزادی بیان، آزادی تجمع و تشکل، و آزادی مذهب یا عقیده، و نیز آزادی‌های بنیادین زنان، دختران، دگرباشان، و سایر جوامع به حاشیه رانده‌شده، کمک کند. ایالات متحده باید برای رفع کاستی‌های این شورا و اطمینان یافتن از این که این شورا مطابق وظایف خود عمل می‌کند، با استفاده از تمام وزن رهبری دیپلماتیک‌مان در این میز حضور داشته باشد.

ایالات متحده بلافاصله با این شورا به عنوان یک ناظر همکاری خواهد کرد و در این ظرفیت، این فرصت را خواهد داشت که در این شورا حرف بزند، در مذاکرات مشارکت کند، و با دیگران برای معرفی قطعنامه‌ها همکاری کند. دیدگاه ما این است که بهترین راه برای ارتقاء این شورا تعامل با آن و اعضای آن به شکلی اصولی است. ما قویاً باور داریم که وقتی ایالات متحده با هماهنگی همپیمانان و دوستان‌مان با این شورا تعامل سازنده‌ای داشته باشد، تغییرات مثبت در دسترس خواهد بود.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/u-s-decision-to-reengage-with-the-un-human-rights-council

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future