An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
۲۱ فوریه ۲۰۲۲

ما تصمیم رئیس‌جمهوری پوتین برای به رسمیت شناختن به اصطلاح «جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک» به عنوان «مستقل» را به شدت محکوم می‌کنیم. همان‌‌گونه که در زمانی که دوما نخستین بار درخواست خود را مطرح کرد، گفتیم: این تصمیم نشان‌دهنده رد کامل تعهدات روسیه تحت توافق‌های مینسک است، با تعهد ادعایی روسیه نسبت به دیپلماسی تضاد مستقیم دارد، و حمله آشکاری به حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین به شمار می‌رود.

کشور‌ها موظف هستند «کشور» جدیدی را که از طریق تهدید یا با استفاده از زور به وجود آمده است، به رسمیت نشناسند و نیز وظیفه دارند که مرزهای کشور دیگری را مختل نکنند. تصمیم روسیه نمونه دیگری از بی‌احترامی آشکار رئیس‌جمهوری پوتین به قوانین و هنجارهای بین‌المللی است.

رئیس‌جمهوری بایدن یک فرمان اجرایی را امضا خواهد کرد که به موجب آن هرگونه سرمایه‌گذاری، تجارت، و تأمین مالی جدید که توسط اشخاص آمریکایی برای، از سوی، و یا در مناطق به اصطلاح «جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک» اوکراین ممنوع می‌شود. ما به هماهنگی با اوکراین و هم‌پیمانان و شرکایمان برای برداشتن گام‌های مناسب در واکنش به این اقدام بی‌دلیل و غیرقابل‌قبول روسیه ادامه خواهیم داد. این فرمان اجرایی با هدف جلوگیری از سود بردن روسیه از این نقض آشکار قوانین بین‌المللی طراحی شده است. این فرمان اجرایی مردم اوکراین یا دولت اوکراین را هدف قرار نمی‌دهد و اجازه می‌دهد که فعالیت‌های بشردوستانه و دیگر فعالیت‌های مرتبط در این مناطق ادامه پیدا کند.

پشتیبانی ما از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین و نیز از دولت و مردم آن کشور تزلزل‌ناپذیر است. ما به همراه شرکای اوکراینی‌مان اعلام رئیس‌جمهوری پوتین را به شدت محکوم می‌کنیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/kremlin-decision-on-eastern-ukraine/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future