An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
بیانیه مطبوعاتی
۲۹ اکتبر ۲۰۲۲

ایالات متحده از به تعلیق درآمدن مشارکت روسیه در عملیات «طرح غلات دریای سیاه» با میانجیگری سازمان ملل متحد متاسف است. ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم که فعالیت این طرح حیاتی و نجات‌بخش را حفظ کنند.

طرح غلات دریای سیاه تاکنون بیش از ۹ میلیون تن مواد غذایی را جابه‌جا کرده و قیمت‌ها را در سراسر جهان پایین آورده است. این امر برای کشورهای کم‌درآمد و متوسط‌درآمد بسیار مهم بوده است. این طرح موفقیت آمیز بوده است و باید ادامه پیدا کند.

هرگونه اقدامی از سوی روسیه برای مختل کردن این صادرات مهم غلات اساساً اعلانی است مبنی بر این که مردم و خانواده‌ها در سراسر جهان باید یا هزینه بیشتری برای غذا بپردازند و یا گرسنه بمانند. روسیه با به تعلیق درآوردن این برنامه، بار دیگر در جنگی که آغاز کرده است مواد غذایی را به عنوان اسلحه به کار می‌گیرد. این امر مستقیماً بر کشورهای کم‌درآمد و متوسط‌درآمد و نیز بر قیمت‌های جهانی غذا تأثیر می‌گذارد و وضعیت بحران‌های انسانی و ناامنی غذایی وخیم را بدتر می‌کند.

ما از دولت روسیه می‌خواهیم که مشارکت خود در این طرح را از سر بگیرد، به طور کامل مفاد این برنامه را رعایت کند، و تلاش کند اطمینان حاصل شود که مردم سراسر جهان همچنان قادرند مزایایی را که این طرح تسهیل کرده است، دریافت کنند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/suspension-of-the-black-sea-grain-initiative/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future