An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
۲۲ آوریل ۲۰۲۳

بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده 

وزارت امور خارجه ایالات متحده فعالیت سفارت ما در خارطوم، سودان، را به طور موقت تعلیق کرده و همه پرسنل ایالات متحده و وابستگان آنها را، تحت مسئولیت امنیتیمان، به طور ایمن بیرون برده است. تعلیق فعالیت سفارتخانه‌های ما همیشه تصمیمی دشوار است، اما حفظ ایمنی کارکنان ما نخستین مسئولیت من است. من، به دلیل خطرات امنیتی جدی و فزاینده به وجود آمده در نتیجه درگیری میان نیروهای مسلح سودان و «نیروهای پشتیبانی سریع»، دستور این اقدام موقت را صادر کردم. درگیریهای گسترده سبب کشته و زخمی شدن شمار چشمگیری از غیرنظامیان شده، به زیرساختهای مهم و ضروری آسیب رسانده، و خطر غیرقابل قبولی را برای پرسنل سفارت ما به همراه داشته است. من مهارت و حرفهای بودن تیم میدانی‌مان، نیروهای نظامی ایالات متحده، و دیگران در سراسر دولت را که این ماموریت تخلیه کارکنان را انجام دادند، می‌ستایم. 

ما به ارائه کمک به آمریکایی‌ها در سودان به منظور برنامه‌ریزی برای تامین امنیت‌شان و ارائه به‌روزرسانی‌های منظم به شهروندان آمریکایی در منطقه ادامه خواهیم داد. ما همچنین به هماهنگی با هم‌پیمانان و شرکای‌مان، و همچنین شرکای محلی‌مان، برای اطمینان یافتن از ایمنی پرسنل‌شان ادامه خواهیم داد. 

من بار دیگر از هر دو طرف می‌خواهم که برای جلوگیری از آسیب دیدن بیشتر ملت سودان، بی‌درنگ آتش‌بس عید فطر را تا توقف یافتن پایدار درگیری‌ها تمدید کنند و گسترش دهند. ما به هر دو طرف متخاصم تعهدات‌شان بر اساس قوانین بینالمللی بشردوستانه، از جمله تعهدات مربوط به حفاظت از غیرنظامیان، را یادآوری میکنیم. ایالات متحده، با مشارکت منطقه و جامعه بینالمللی، به تلاشها برای پایان دادن به این جنگ و بازگشت به روند گذار به حکومت غیرنظامی ادامه خواهد داد. 

پرسش‌های مربوط به شهروندان ایالات متحده در سودان باید به نشانی ACSKhartoum@state.gov فرستاده شود. 


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/suspension-of-operations-at-embassy-khartoum

این ترجمه ها جهت رفاه خواننده ارائه شده اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست. 

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future