An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
۲ دسامبر ۲۰۲۲

حکومت‌ها و عوامل غیرحکومتی در سرتاسر جهان افراد را به دلیل باورهای‌شان آزار و اذیت، تهدید، یا زندانی می‌کنند و حتی می‌کشند. آنها در برخی موارد آزادی مذهبی یا اعتقادی افراد را با هدف بهره‌برداری از فرصت‌ها برای منافع سیاسی سرکوب می‌کنند. این اقدامات باعث تفرقه‌افکنی می‌شود، امنیت اقتصادی را تضعیف می‌کند، و ثبات و صلح سیاسی را به مخاطره می‌اندازد. ایالات متحده در مقابل این آزار و اذیت‌ها بی‌تفاوت نخواهد بود.

من امروز اعلام می‌کنم که مطابق قانون «آزادی مذهبی بین‌المللی مصوب سال ۱۹۹۸» کشورهای برمه، جمهوری خلق چین، کوبا، اریتره، ایران، نیکاراگوئه، کره شمالی، پاکستان، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان، و ترکمنستان را به دلیل دست داشتن در نقض شدید آزادی‌های مذهبی، یا مدارا با این موارد نقض، به عنوان «کشورهای مورد نگرانی ویژه» اعلام می‌کنم. من همچنین الجزایر، جمهوری آفریقای مرکزی، کومور، و ویتنام را به دلیل مشارکت در نقض شدید آزادی‌های مذهبی یا مدارا کردن با این موارد نقض در «فهرست نظارت ویژه» قرار می‌دهم. نهایتا این که من الشباب، بوکوحرام، هیأت تحریر الشام، حوثی‌ها، داعش-صحرای بزرگ، داعش-غرب آفریقا، جماعت نصرت الاسلام والمسلمین، طالبان، و نیز گروه واگنر را به دلیل اقداماتش در جمهوری آفریقای مرکزی، به عنوان «نهادهای مورد نگرانی ویژه» تعیین می‌کنم.

هدف ما از اعلام این تعیین‌ها مطابق با ارزش‌ها و منافع ما به منظور محافظت از امنیت ملی و پیشبرد حقوق بشر در سراسر جهان است. کشورهایی که به طور مؤثر از این حق انسانی و دیگر حقوق بشر محافظت می‌کنند، نسبت به کشورهایی که این کار را نمی‌کنند صلح‌آمیزتر، باثبات‌تر، مرفه‌تر، و شرکایی قابل اعتمادتر برای ایالات متحده هستند.

ما به رصد دقیق وضعیت آزادی مذهب یا عقیده در همه کشورهای سراسر جهان و پشتیبانی از افرادی که با آزار و اذیت یا تبعیض مذهبی روبرو هستند، ادامه خواهیم داد. ما همچنین به طور منظم با کشورها در مورد نگرانی‌های‌مان در رابطه با محدودیت‌های اعمال شده بر آزادی مذهب یا عقیده، فارغ از این که آن کشورها تعیین شده باشند یا نه، تعامل خواهیم داشت. ما از این فرصت برای دیدار با همه دولت‌ها به منظور رسیدگی به قوانین و رویه‌هایی که منطبق بر استانداردها و تعهدات بین‌المللی نیستند و ترسیم گام‌های مشخصی که باید برای حذف شدن از این فهرست‌ها برداشته شود، استقبال می‌کنیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/religious-freedom-designations-2/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future