An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه
۱۱ فوریه ۲۰۲۱

در روز ۱ فوریه، پیش از آن که مجلس تازه انتخاب شده برمه جلسه خود را مطابق برنامه آغاز کند، ارتش برمه بخش گسترده‌ای از رهبران دولت غیرنظامی، شامل آنگ سان سوچی، مشاور دولت، و وین میینت، رئیس‌جمهوری، و نیز رهبران جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران، و کنشگران حقوق بشر را بازداشت کرد. ما به روشنی گفته‌ایم: این یک کودتا بود و ما بی‌‌حرکت نخواهیم نشست. این کودتا تلاش می‌کند که خواسته مردم برمه را، که در انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ ابراز شد، رد کند. مردم برمه از روز ۱ فوریه تعهدشان به دموکراسی را از طریق اعتراضات مسالمت‌آمیز و نافرمانی مدنی نشان داده‌اند. ایالات متحده در کنار آنها ایستاده است.

امروز، ایالات متحده با تعیین کردن شش تن از افسران نظامی کنونی و پیشین که کودتا را رهبری کردند، و نیز چهار عضو شورای اداری حکومت که تازه تأسیس شده است، و سه نهاد بازرگانی که مالکیت یا کنترل آنها در دست ارتش است، واکنش نشان می‌دهد. این تعیین‌ها مشخصاً اعضای کنونی یا پیشین ارتش را که در سرنگون کردن دولت برمه – دولتی که به صورت دموکراتیک انتخاب شده است – نقش مهمی را ایفا کرده‌اند، هدف قرار می‌دهد. آنها اقتصاد یا مردم برمه را نشانه نمی‌روند و ما برای اطمینان یافتن از این که به رنج و درد بشری مردم برمه نمی‌افزاییم، تلاش فراوانی کرده‌ایم. این تعیین‌ها بر اساس فرمان اجرایی تازه صادرشده مسدود کردن اموال در ارتباط با وضعیت در برمه، انجام شده است.

ما در محکوم کردن اقدامات ارتش به شرکا، هم‌پیمانان، و دیگران در سراسر جهان می‌پیوندیم. ما در کنار نمایندگان به درستی انتخاب شده مردم برمه و همه کسانی که به شکلی مسالمت‌آمیز به این سرنگونی معترض هستند، می‌ایستیم. رژیم نظامی باید از قدرت دست بکشد، دولتی را که به صورت دموکراتیک انتخاب شده است بازگرداند، همه کسانی را که به ناحق بازداشت شده‌اند آزاد کند، محدودیت‌های ارتباطات و رسانه‌های اجتماعی را بردارد، و از خشونت صرف‌نظر کند. اقدام امروز، پیام روشنی از حمایت را برای مردم برمه در تکاپوی آنها برای رسیدن به حقوق بشر ارسال می‌کند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد تعیین‌های امروز بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده را مشاهده کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/designating-officials-and-entities-in-connection-with-the-military-coup-in-burma/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future