An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه
۲۲ فوریه ۲۰۲۱

ایالات متحده با مردم برمه، که امروز در سراسر آن کشور با دلاوری و اراده استوار برای مخالفت با کودتای نظامی به خیابا‌ن‌ها آمدند و آرمان‌های‌شان برای بازگشت حکمرانی دموکراتیک، صلح، و حاکمیت قانون را بیان کردند، ابراز همبستگی می‌کند. ما حملات بی‌رحمانه نیروهای امنیتی به معترضان بی‌سلاح را که به جان باختن چهار نفر و زخمی شدن بیش از ۴۰ نفر دیگر انجامید، محکوم می‌کنیم. ما همچنین دستگیری‌ها و بازداشت‌های مداوم صدها سیاستمدار، مدافع حقوق بشر، و تظاهرکننده مسالمت‌‌آمیز را محکوم می‌کنیم. ایالات متحده، در هماهنگی کامل با شرکا و همپیمانان‌مان، برای ارتش [برمه] روشن کرده است که خشونت علیه مردم غیرقابل قبول است.

ایالات متحده امروز با تعیین کردن مائونگ مائونگ کیاو و موئه مینت، دو تن دیگر از اعضای شورای اداری حکومتی (اس‌اِی‌سی) به این امر واکنش نشان می‌دهد. این تعیین‌ها بنا بر بخش یک(اِی)(۳)(اِی) فرمان اجرایی ۱۴۰۱۴ با عنوان «مسدود کردن اموال با توجه به وضعیت در برمه» انجام شده است.

ما از ارتش و پلیس می‌خواهیم به همه حملات علیه معترضان صلح‌جو پایان دهند، همه کسانی که به ناحق بازداشت شده‌اند را بی‌درنگ آزاد کنند، حمله به روزنامه‌نگاران و کنشگران و ارعاب آنها را متوقف کنند، و دولت منتخب دموکراتیک را به قدرت بازگردانند. ایالات متحده به کار کردن با ائتلاف گسترده‌ای از شرکای بین‌المللی برای پاسخگو کردن رهبران کودتا و کسانی که مسئول این خشونت هستند، ادامه می‌دهد. ما در انجام اقدامات بعدی بر ضد کسانی که دست به خشونت می‌زنند و اراده مردم را سرکوب می‌کنند، ‌تردید نخواهیم کرد. پشتیبانی ما از مردم برمه هرگز متزلزل نخواهد شد.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/promoting-accountability-for-those-responsible-for-violence-against-protestors-in-burma/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future