An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بازخوانی
۱۹ اکتبر ۲۰۲۱

مطلب زیر توسط ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه، ارائه شده است:

آنتونی جی. بلینکن، ‌وزیر امور خارجه ایالات متحده، امروز با هانس گروندبرگ، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن، گفت‌و‌گو کرد. ‌وزیر امور خارجه نقش جدید نماینده ویژه را به او تبریک گفت و تلاش‌ها برای مشارکت همه طرف‌ها بدون پیش‌شرط و دستیابی به یک آتش‌بس، رسیدگی به اولویت‌های بشردوستانه فوری، ازسرگیری روند سیاسی در یمن، و اطمینان یافتن از پاسخگویی در زمینه موارد نقض حقوق بشر را مورد بحث قرار داد. وزیر امور خارجه بلینکن از همکاری در زمینه هدف مشترک دستیابی به یک راه حل فراگیر و پایدار برای پایان دادن به جنگ در یمن و امدادرسانی به یمنی‌ها استقبال کرد. وی بار دیگر تاکید کرد که حل و فصل این مناقشه همچنان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی آمریکا است.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-un-special-envoy-to-yemen-grundberg/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future