An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بازخوانی
۱۷ فوریه ۲۰۲۲
مطلب زیر توسط ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه، ارائه شده است:

آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، امروز با هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن، گفت‌وگو کرد. وزیر امور خارجه ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به افزایش تلفات غیرنظامیان در یمن و منطقه، حملات انجام شده توسط همه طرف‌های درگیر را که به تشدید تنش‌ها در یمن و گسترش مناقشه می‌انجامد، محکوم کرد. وزیر امور خارجه بلینکن بر ضرورت فوری تنش‌زدایی و پایبندی همه طرف‌ها به تعهدات‌شان تحت قوانین بشردوستانه بین‌المللی، از جمله تعهدات مربوط به حفاظت از غیرنظامیان، تأکید کرد. وزیر امور خارجه ضمن اعلام پشتیبانی از تلاش‌های مستمر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای ایجاد یک چارچوب سیاسی فراگیر، تأکید کرد که عدالت و پاسخگویی کلید تأمین صلحی پایدار در یمن خواهد بود. وزیر امور خارجه بلینکن از همکاری برای پیشبرد یک راه حل پایدار که به مناقشه در یمن پایان می‌دهد، زندگی یمنی‌ها را بهبود می‌بخشد، و فضایی را برای یمنی‌ها جهت تصمیم‌گیری جمعی برای آینده‌شان فراهم می‌کند، استقبال کرد. او مجدداً تأکید کرد که حل و فصل مناقشه در یمن یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی ایالات متحده خواهد بود.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-un-special-envoy-for-yemen-grundberg/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future