An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بازخوانی
۳۱ ژوئیه ۲۰۲۲

آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، دیروز با سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، گفت‌وگو کرد. وزیر امور خارجه ایالات متحده از پشتیبانی عمان برای فراهم شدن امکان مرخصی اخیر مراد طاهباز، شهروند آمریکایی که به ناحق در ایران در بازداشت به سر می‌برد، و از هماهنگی گسترده عمان در مورد مسائل مربوط به ایران و ثبات منطقه قدردانی کرد. وزیر امور خارجه ایالات متحده همچنین از نقش مهم عمان در کمک به برقراری آتش‌بس در یمن استقبال کرد و یادآور شد که مشتاقانه چشم به راه است که به زودی در واشنگتن میزبان وزیر امور خارجه عمان باشد.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-omani-foreign-minister-al-busaidi-6/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future