An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بازخوانی
۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه، مطلب زیر را ارائه کرده است:

آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، امروز با سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، درباره آتش‌بسی که در یمن با میانجیگری سازمان ملل متحد برقرار شده است، و پایان قریب‌الوقوع این آتش‌بس در ۲ اکتبر گفت‌وگو کرد. وزیر امور خارجه آمریکا از تعهد عمان نسبت به تمدید این آتش‌بس و تلاش‌های آن کشور برای کمک به گسترش آتش‌بس – که کمک‌های نجات‌بخش بیشتری را برای میلیون‌ها یمنی به ارمغان می‌آورد – استقبال کرد. این کمک‌های بیشتر شامل پرداخت حقوق به آموزگاران، پرستاران، و دیگر کارمندان دولتی که سال‌ها حقوق دریافت نکرده‌اند، گسترش پروازها از صنعا، گشودن جاده‌ها در تعز و مناطق دیگر، و اطمینان یافتن از تداوم جریان سوخت می‌شود.

وزیر امور خارجه بر نگرانی مشترک درباره بازگشت به جنگ، که فقط باعث ویرانی و رنج بیشتر خواهد شد و بار دیگر آینده‌ای صلح‌آمیز برای یمنی‌ها را بی‌دلیل به تاخیر خواهد انداخت، تاکید کرد.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-omani-foreign-minister-al-busaidi-7/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future