An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
۱۵ نوامبر ۲۰۲۲
بازخوانی

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، ‌مطلب زیر را ارائه کرده است:

در پی موج‌های متعدد حملات موشکی روز ۱۵ نوامبر روسیه که به چندین ساختمان مسکونی در کی‌یف اصابت کرد و زیرساخت‌های حیاتی انرژی در سراسر اوکراین را تخریب کرد، آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، امروز با دمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین، گفت‌و‌گو کرد. دو وزیر امور خارجه درباره نیازهای اوکراین، از جمله امنیت انرژی و پدافند هوایی، گفت‌و‌گو کردند. آنها همچنین ضمن گفت‌و‌گو در مورد ارزیابی‌های جاری درباره انفجاری که در لهستان جان دو نفر را گرفت، متعهد شدند که در روزهای آینده از نزدیک با هم هماهنگ باشند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین تاکید کرد که ایالات متحده به همکاری نزدیک با هم‌پیمانان و شرکا ادامه خواهد داد تا آن چه را که اوکراین برای دفاع از خود نیاز دارد، فراهم کند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-ukrainian-foreign-minister-kuleba-34/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future