An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده  
دفتر سخنگو 
۲۴ اکتبر ۲۰۲۳ 
بازخوانی 

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده متن زیر را ارائه کرده است: 

آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، دیروز با محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق گفتگو کرد. وزیر امور خارجه آمریکا از اقدام دولت عراق در محکوم کردن حملات و تهدیدهای اخیر علیه پرسنل ایالات متحده و ائتلاف در عراق استقبال کرد. وزیر امور خارجه آمریکا از نخست وزیر عراق خواست افرادی را که در پس این حملات هستند تحت پیگرد قرار دهد و به تعهدات عراق برای حفظ امنیت این اماکن عمل کند. وی همچنین با نخستوزیر درباره درگیریهای جاری میان اسرائیل و سازمان تروریستی حماس صحبت کرد. وزیر امور خارجه ایالات متحده و نخستوزیر عراق به همکاری با یکدیگر برای تضمین ثبات منطقه متعهد شدند. آنها در مورد وضعیت انسانی در غزه و تعهد مستمر ما به هماهنگی با شرکا در منطقه برای حصول اطمینان از دسترسی پایدار و ایمن به خوراک، آب، مراقبتهای پزشکی، و دیگر کمکهای ضروری برای رفع نیازهای بشردوستانه گفتگو کردند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین مراتب قدردانی خود از بابت تلاش‌های عراق برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان غزه را به نخست ‌وزیر ابراز کرد. آقایان بلینکن و سودانی ضمن تجدید تعهد خود به تداوم تقویت مشارکت ۳۶۰ درجهای آمریکا و عراق، بار دیگر بر اصول توافقنامه چارچوب راهبردی دوجانبه تأکید کردند. 


مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-iraqi-prime-minister-al-sudani-2/ 

این ترجمه‌ جهت رفاه خواننده ارائه شده اسد و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future