An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده  
بازخوانی 
دفتر سخنگو 
۱۲ نوامبر ۲۰۲۳ 

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده متن زیر را ارائه کرده است: 

آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده در ۱۱ نوامبر با محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر درباره جنگ در غزه گفت‌وگو کرد. آنها تلاش‌های جاری برای تخلیه مجروحان بدحال و افزایش فوری جریان کمک‌های بشردوستانه به غزه را مورد بحث قرار دادند. آقایان بلینکن و آل ثانی همچنین درباره تلاش‌ها برای اطمینان یافتن از خروج ایمن شهروندان خارجی از غزه و بازگشت فوری و ایمن همه گروگانها گفت‌و‌گو کردند. وزیر امور خارجه ایالات متحده بار دیگر بر اهمیت مشارکت راهبردی میان ایالات متحده و قطر تأکید ورزید. 


مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-qatari-prime-minister-and-minister-of-foreign-affairs-al-thani-4/  

این ترجمه‌ جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future