An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
۳۰ مه ۲۰۲۲
بازخوانی

مطلب زیر توسط ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه، ارائه شده است:

آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، امروز با شاهزاده فیصل ین فرحان آل سعود، وزیر امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی، گفت‌وگو کرد. وزیر امور خارجه ایالات متحده از همتای سعودی خود در رابطه با تلاش‌های عربستان سعودی برای تقویت و گسترش آتش‌بس در یمن سپاسگزاری کرد و دو طرف درباره تلاش‌ها برای جلوگیری از تهدیدهای اقتصادی، زیست‌محیطی، و انسانی ناشی از نفتکش صافر در منطقه دریای سرخ گفت‌و‌گو کردند. وزیر امور خارجه ایالات متحده همچنین ضمن تصریح اهمیت پشتیبانی بین‌المللی از اوکراین در زمانی که آن کشور از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود دفاع می‌کند، بر ضرورت واکنش جهانی به بحران کمبود غذایی ناشی از جنگ بی‌رحمانه پوتین، رئیس جمهوری روسیه، تاکید کرد. وزیران امور خارجه دو کشور همچنین چالش‌های ناشی از برنامه هسته‌ای ایران و رفتار بی‌ثبات‌کننده آن در منطقه، و نیز فرصت همکاری‌های بیشتر در مسائل منطقه‌ای را مورد بحث قرار دادند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-saudi-foreign-minister-prince-faisal-bin-farhan-al-saud-6/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future