An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
۱۱ فوریه ۲۰۲۱
بازخوانی

مطلب زیر توسط ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه، ارائه شده است:

آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه، در یک تماس معارفه‌ای با گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ضمن تأکید بر تعهد ایالات متحده نسبت به همکاری چندجانبه، از نقش سازمان ملل متحد به عنوان یک لنگر ضروری برای نظام چندجانبه تقدیر کرد. وزیر خارجه ایالات متحده نسبت به هماهنگی نزدیک با سازمان ملل متحد در بسیاری از چالش‌هایی که امروز جهان با آنها رو‌به‌رو است – از همه‌گیری کووید-۱۹ گرفته تا تغییرات اقلیمی – ابراز تمایل کرد. وزیر خارجه با تأکید بر تمرکز پرزیدنت بایدن به مهار کردن این همه‌گیری، از نقش محوری ایفا شده توسط سازمان ملل متحد و آژانس‌های آن در هماهنگ کردن واکنش جهانی ما ستایش کرد، بر تعامل دوباره ایالات متحده با سازمان بهداشت جهانی تأکید کرد، و تمرکز تعمیق‌یافته ما بر ارتقاء سلامت و پیشبرد امنیت بهداشت جهانی را اعلام کرد. او یادآور شد که تقویت و اصلاح سازمان بهداشت جهانی آن سازمان را برای جلوگیری، شناسایی، و واکنش نشان دادن به همه‌گیری‌های آینده در موقعیت بهتری قرار خواهد داد.

در حوزه تغییرات اقلیمی، وزیر خارجه بر بازگشت ایالات متحده به توافق پاریس تأکید کرد و از همکاری سازمان ملل متحد در مقابله با بحران‌های جهانی استقبال کرد. در مورد سوریه، هر دو طرف بر تعهدشان نسبت به روند سیاسی تحت قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد و تمدید یک مجوز فرامرزی برای انتقال کمک‌های امدادی و کمک کردن به کاهش رنج مردم سوریه تأکید کردند. در موضوع اتیوپی هر دو طرف بر تعهدشان نسبت به حمایت از تلاش‌های اتیوپی در واکنش به بحران در تیگرای تأکید کردند.

وزیر خارجه تمایل خود را برای همکاری نزدیک با دبیر کل و سیستم سازمان ملل متحد در سمت جدید خود ابراز کرد.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-un-secretary-general-antonio-guterres/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future