An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بازخوانی
۲۸ ژانویه ۲۰۲۱

مطلب زیر توسط ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه، ارائه شده است:

آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه، امروز با اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، درباره تعهد ایالات متحده نسبت به مشارکت پایدار آمریکا و افغانستان، گفت‌و‌گو کرد. وزیر خارجه بر پشتیبانی نیرومند دیپلماتیک از روند صلح، با تمرکز بر کمک کردن به طرف‌های مناقشه برای دست یافتن به یک توافق سیاسی ماندگار و منصفانه و یک آتش‌بس دائمی و فراگیر که به نفع همه افغان‌ها باشد، تأکید کرد. او اظهار داشت که ایالات متحده در حال بررسی توافق آمریکا با طالبان در فوریه ۲۰۲۰ و مشخص کردن این مسئله است که آیا طالبان به تعهدات‌شان در زمینه قطع روابط با گروه‌های تروریستی، کاهش خشونت‌ها در افغانستان، و پرداختن به مذاکرات هدفمند با دولت افغانستان و دیگر طرف‌های ذیربط، عمل کرده‌اند. وزیر خارجه بر تمایل خود جهت پشتیبانی همه رهبران افغانستان از این فرصت تاریخی برای صلح و همزمان پاسداری از پیشرفت‌های به دست آمده طی ۲۰ سال گذشته در زمینه حقوق بشر، آزادی‌های مدنی، و نقش زنان در جامعه افغانستان، تأکید کرد. وزیر خارجه متعهد شد که درباره یک راهبرد جمعی جهت دستیابی به آینده‌ای باثبات، دارای حاکمیت ملی، دموکراتیک، و ایمن برای افغانستان، با دولت افغانستان، هم‌پیمانان ناتو، و شرکای بین‌المللی مشورت کند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-afghan-president-ghani/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future