An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
۱۰ فوریه ۲۰۲۱
بازخوانی

مطلب زیر توسط ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه، ارائه شده است:

آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه، امروز با فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر خارجه پادشاهی عربستان سعودی، گفت‌وگو کرد. وزیر خارجه بلینکن حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ابها را، که به یک هواپیمای مسافربری غیرنظامی برخورد کرد، محکوم کرد. وزیر خارجه بلینکن و وزیر خارجه سعودی درباره تلاش‌های مشترک برای تقویت پدافندهای سعودی در برابر حملات علیه آن کشور پادشاهی، گفت‌وگو کردند. وزیران خارجه دو کشور اقدامات دیپلماتیک جهت یافتن یک توافق سیاسی مذاکره ‌شده برای جنگ در یمن، از جمله از طریق تعاملات اخیر فرستاده ویژه ایالات متحده به یمن با شرکای منطقه‌ای، سازمان‌های کمک‌رسانی بشردوستانه، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد، و سایر طرف‌های ذینفع، را مورد بررسی قرار دادند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-saudi-foreign-minister-faisal-bin-farhan-al-saud-2/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future