An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بازخوانی
۲۲ مارس ۲۰۲۱

مطلب زیر توسط ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه، ارائه شده است:

آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه، امروز با فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر خارجه پادشاهی عربستان سعودی، درباره وضعیت در یمن گفت‌وگو کرد. وزیر خارجه بلینکن بر تعهد ما مبنی بر پشتیبانی برای دفاع از عربستان سعودی تأکید کرد و حملات اخیر انجام شده به خاک سعودی به وسیله گروه‌های همسو با ایران در منطقه را به شدت محکوم کرد. دو وزیر خارجه درباره همکاری نزدیک خود برای پشتیبانی از تلاش‌های گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد، و لندرکینگ، فرستاده ویژه ایالات متحده، برای پایان دادن به مناقشه در یمن، و در گام نخست لزوم متعهد ماندن همه طرف‌ها به یک آتش‌بس و تسهیل انتقال کمک‌های بشردوستانه، گفت‌وگو کردند. افزون بر این، آنها در مورد اهمیت تثبیت اقتصاد یمن گفت‌وگو کردند. وزیر خارجه [بلینکن] بر اهمیت پیشرفت مداوم در زمینه حقوق بشر تأکید، و از اصلاحات اجتماعی و اقتصادی جاری در عربستان سعودی پشتیبانی کرد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-saudi-foreign- minister-faisal-bin-farhan-al-saud-4

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future