An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
۲۴ فوریه ۲۰۲۳

یک سال پیش در چنین روزی، رئیس‌جمهوری پوتین پس از ماه‌ها فریبکاری در مورد دلیل تجمع شمار زیادی از سربازان روسیه در مرز اوکراین، دستور تهاجم تمام‌عیار به اوکراین را صادر کرد. پس از آن بود که نیروهای روسیه به طور غیرقانونی وارد خاک کشور مستقل اوکراین شدند تا جنگ به راه بیاندازند؛ جنگی که بیهوده ده‌ها هزار نفر را کشته و به میلیون‌ها نفر دیگر را آسیب رسانده است.

تصمیم رئیس‌جمهوری پوتین باعث از هم پاشیدن خانواده‌ها شد، میلیون‌ها نفر را وادار به ترک جوامع محل سکونت‌شان کرد، خانه‌ها، مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها، و دیگر زیرساخت‌های غیرنظامی را ویران کرد، سبب تشدید بحران جهانی غذا شد، بازارهای انرژی را بی‌ثبات کرد، و موجب شد صلح و امنیت بین‌المللی تضعیف شود. این جنگ اعتبار بین‌المللی روسیه را از بین برده، روسیه را ناتوان و منزوی کرده، و اقتصادش را نابود کرده است. این جنگ تلاشی برای تصرف خاک اوکراین و ناکام کردن مسیر مستقل و دموکراتیک آن است.

همان‌گونه که رئیس‌جمهوری این هفته در کی‌یف گفت: «با گذشت یک سال، کی‌یف و اوکراین ایستاده‌اند.» نبرد اوکراین و اراده و استقامت مردم آن کشور الهام‌بخش جهان شده و نشان داده است که آن‌ها نخواهند هراسید. اراده تسلیم‌ناپذیر اوکراین جهان را در پشتیبانی از هدف آن کشور بسیج کرده است. انسان‌های باوجدان در سراسر جهان در پشتیبانی از اوکراین متحد شده‌اند، و بارها و بارها از تالارهای سازمان ملل متحد از روسیه خواسته‌اند که به این جنگ انتخابی خود پایان دهد.

رئیس‌جمهوری پوتین این جنگ غیرقانونی را آغاز کرد و او است که می‌تواند به این جنگ پایان دهد. در حالی که اوکراین از خود دفاع می‌کند، ایالات متحده قدرتمندانه از آن کشور پشتیبانی می‌کند و ما تا زمانی که به حاکمیت ملی اوکراین احترام گذاشته شود و مردم اوکراین بتوانند آینده منتخب و دموکراتیک‌شان را آزادانه و در صلح شکل دهند، به این پشتیبانی ادامه خواهیم داد.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/russias-war-against-ukraine-one-year-later)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future