An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه
۲۷ مه ۲۰۲۱

ایالات متحده از این بابت که معترضان مسالمت‌جو که برای مطالبه اصلاحات به خیابان‌ها رفته بودند، با تهدید و خشونت بی‌رحمانه رو‌به‌رو شدند، خشمگین است. افزون بر این، نقض حاکمیت ملی عراق و حاکمیت قانون توسط شبه‌نظامیان مسلح، به همه عراقی‌ها و کشورشان آسیب می‌رساند. ما از همه تلاش‌های دولت برای پاسخگو کردن شبه‌نظامیان، اوباش، و گروه‌های خودسر به دلیل هجوم‌شان به حاکمیت قانون و حملات‌شان علیه عراقی‌ها – عراقی‌هایی که از حق آزادی بیان و برگزاری تجمعات صلح‌آمیز استفاده می‌کنند – استقبال می‌کنیم.

ما بار دیگر بر تعهد پایدار دولت ایالات متحده در قبال مردم عراق و یک عراق قدرتمند، برخوردار از حاکمیت مستقل، و سعادتمند تأکید می‌کنیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/rule-of-law-in-iraq

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future