An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه مطبوعاتی آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
۲۰ دسامبر ۲۰۲۲

ایالات متحده تصمیم غیرقابل دفاع طالبان برای ممنوع کردن ورود زنان به دانشگاه‌ها، بسته نگه داشتن درهای مدارس متوسطه به روی دختران، و تداوم اعمال محدودیت‌های دیگر بر توانایی زنان و دختران افغانستان در به کار گرفتن حقوق انسانی و آزادی‌های اساسی‌شان را به شدیدترین لحن ممکن محکوم می‌کند. آموزش یک حق انسانی است. آموزش همچنین برای رشد و ثبات اقتصادی افغانستان ضروری است. طالبان تا زمانی که به حقوق همه در افغانستان احترام نگذارند، نمی‌توانند انتظار داشته باشند که عضوی مشروع از جامعه جهانی باشند. این تصمیم برای طالبان پیامدهایی خواهد داشت.

هیچ کشور دیگری در جهان نیست که زنان و دختران را از تحصیل منع کند. احکام سرکوبگرانه طالبان بر زنان و دختران افغانستانی محدودیت‌های توجیه‌ناپذیر، از جمله محدودیت دسترسی به مدارس، را اعمال کرده است. افزون بر این، جدیدترین اعلان طالبان به این معنی است که زنان و دختران در جست‌وجو برای یافتن شغل به منظور سیر کردن شکم خانواده‌هایشان همچنان با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهند شد. افغانستان هم اکنون سالانه بیش از یک میلیارد دلار از بابت مشارکت‌هایی که زنان می‌توانستند در اقتصاد داشته باشند، متضرر می‌شود. حالا طالبان مردم افغانستان را به تحمل آن ضرر و زیان و خساراتی بیشتر از آن محکوم کرده‌اند. هیچ کشوری نمی‌تواند در شرایطی که نیمی از جمعیتش عقب نگه داشته شده باشد، پیشرفت کند.

ما به پشتیبانی قدرتمندانه از مردم افغانستان، از جمله از زنان و دختران آن کشور، ادامه خواهیم داد، به دنبال برآوردن نیازهای انسانی آنها خواهیم بود، و با هم‌پیمانان و شرکای‌مان هماهنگ خواهیم کرد تا همراه با هم از حقوق آنها دفاع کنیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/standing-with-afghanistans-women-and-girls/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future